Igangværende forskningsprojekter

Vikingeskibsmuseets forskningsprojekter tager udgangspunkt i museets samling. Forskningen udnytter det forskningsmæssige potentiale af Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske feltarbejde og eksperimentalarkæologiske praksis, og museet deltager såvel nationalt som internationalt i udforskningen af fortidens maritime kulturhistorie. Ofte udføres projekterne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. 

I planperiode 2015-2019 er det særligt betydningsfuldt, at forskningsprojekterne bidrager til Vikingeskibsmuseets vision og helhedsplan for et nyt Vikingeskibsmuseet med fokus på mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder.

Museets igangværende forskningsprojekter er beskrevet nedenfor. 

I denne bog redegør Morten Gøthche for færøbådens historie, og belyser bådens bygning, brug og betydning for det færøske samfund.           

Publiceringskanal: Fagfællebedømt monografi i Vikingeskibsmuseets skriftserie Ships and Boats of the North.    

Projektansvarlig: Museumsinspektør Morten Ravn 

Bogen beskriver forsøgsrejserne med Skuldelev 2-rekonstruktionen Havhingsten fra Glendalough fra Roskilde til Dublin i 2007 og fra Dublin tilbage til Roskilde i 2008. Der reflekteres over de eksperimentalarkæologiske erfaringer, dette i relation til både arkæologiske og skriftlige vidnesbyrd om søfart og samfundsorganisation fra vikingetiden og højmiddelalderen.    

Publiceringskanal: Temabog fra Vikingeskibsmuseet.   

Projektansvarlig: Direktør Tinna Damgård-Sørensen 

During 2015, the Viking Ship Museum is reconstructing the Gislinge Boat – a 7.7m long working boat dated to 1130. In July, iron smelter Mads Jylov carried out four smelting experiments at the boatyard. The resulting iron was then used by Jonas Bigler to produce rivets for the Gislinge Boat. The project addresses a number of research questions:

- How was iron produced in Scandinavia during the 12th century?

- How does the iron we produced compare with archaeological material?

- How quickly does bog iron corrode?

- How long can bog iron rivets sit in the hull before they have to be replaced?

Each rivet has been documented from the initial smelt to its position in the boat. This documentation will continue over the coming years and constitutes the first long-term study of bog iron nails in a maritime experimental archaeological context.       

Fondsstøtte fra: Kraks Fond

Eksternt samarbejde: Smed Jonas Bigler og jernudvinder Mads Jylov

Publiceringskanal: Peer-reviewed and popular scientific articles

Vikingeskibsmuseet og den eksperimentelle arkæologi beskrevet ud fra udviklingen inden for Vikingeskibsmuseets rekonstruktionsprojekter (af Skuldelevskibene) gennem de sidste 30 år.

Publiceringskanal: Fagfællebedømt monografi i Vikingeskibsmuseets skriftserie Ships and Boats of the North.     

Arbejdet med rigningen og indsejlingen af den i 2012 søsatte Oseberg-rekonstruktion Saga Oseberg beskrives, evalueres og perspektiveres i en forskningsrapport.         

Eksternt samarbejde: Stiftelsen Nytt Osebergskip, Norge. 

Publiceringskanal: Forskningsrapport

I somrene 2005 til 2007 rekonstruerede og byggede Vikingeskibsmuseet tre både fra henholdsvis jernalder og vikingetid. Fælles for disse både er, at de alle har en tyndt udhulet træstamme som grundelement.
Den udhulede træstamme er efterfølgende opvarmet og blødgjort over ild, og derefter spændt ud til en ny skrogform.

I denne bog fremlægger arkæolog Ole Crumlin-Pedersen (†) de udspændte bådes arkæologiske baggrund, mens bådebygger Hanus Jensen fortæller om bygningen af de tre rekonstruktioner.

Publiceringskanal: Temabog fra Vikingeskibsmuseet     

Skibet er den centrale forudsætning for maritim krigsførelse. Af denne grund er en analyse af de operationelle processer i forbindelse med byggerier af skibe valgt som udgangspunkt for dette projekt. Det sandsynliggøres, via eksperimentalarkæologi, hvor mange råmaterialer og hvor megen arbejdskraft der skulle tilvejebringes for at kunne bygge og vedligeholde datidens krigsflåder. Tilslut analyseres datidens forskellige operationelle krigsflåder og datidens maritime krigsføring.

Fondsstøtte fra: Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Landsdommer V. Gieses legat og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond.    

Publiceringskanal: Fagfællebedømt monografi i Vikingeskibsmuseets skriftserie Maritim Culture of the North     

Projektansvarlig: Museumsinspektør Morten Ravn 

”…ships and sails are two inseparable things, like birds and their wings. They make up a single body or machine.”

Citatet tilskrives den svenske admiral og skibskonstruktør Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) og udtrykker sejlfartøjets kohærens mellem skrog og sejl. En relation der betyder, at detaljerede studier af skrogets udformning kan oplyse om sandsynlige udformninger af sejl og rig. Det modsatte er ligeledes tilfældet. På dette seminar og i den følgende beretning diskuteres vikingetidssejlets materialer og kvaliteter samt den håndværksmæssige kundskab bag fremstillingen og anvendelsen af sejlet.       

Eksternt samarbejde: Saxo-Instituttet, Københavns Universitet 

Publiceringskanal: En seminarberetning efter Seminaret Vikingetidens Sejl – fremstilling og anvendelse Afholdt 26. september 2014 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Beretningen udgives i den fagfællebedømte skriftserie: Arkæologiske Skrifter fra Københavns Universitet         

Et projekt under udvikling: Der er behov for et forbedret grundlag for det forsknings- og forvaltningsmæssige arbejde med de mange og ofte store/ringe undersøgte vrag, som er forlist ved militær konflikt. Et konkret og velafgrænset fokusområde er alle vrag og andre lokaliteter, der hidrører fra dansk-svenske sømilitære konflikter i perioden siden Øresundstoldens indførelse. Det er tanken, at projektet kan munde ud i en ansøgning om at søge lokaliteterne i deres samlede helhed optaget på Unescos verdensarvsliste grundet emnets helt centrale stilling i nordeuropæisk historie. Mål og midler er for så vidt helt traditionelle: indsamling og katalogisering af arkæologiske, historiske og billedlige kilder. Identifikation af forsknings- og formidlingsmæssigt interessante dele af materialet. Udtømning af disse med henblik på at trække store linjer, der binder lokaliteterne sammen og forklarer, hvorfor de, skønt måske in-signifikante hver for sig, er vigtige, da de forsknings- og formidlingsmæssigt udgør et samlet hele.     

Eksternt samarbejde: Mulighed for internationale samarbejder skal afklares. 

Publiceringskanal: Internationale fagfællebedømte artikler og monografier.  

Et projekt under udvikling: Gennem en mangeårig erfaring med marinarkæologisk praksis på internationalt niveau vil museumsinspektør Jørgen Dencker udforske og reflektere over udgravnings-, bjærgnings og in-situ-bevaringsproblematikker. Talrige casestudies vil blive givet (både omhandlende de submarine stenalderlokaliteter og skibsvrag).            

Publiceringskanal: Fagfællebedømte artikler, publiceret internationalt. 

Med udgangspunkt i de seneste års forundersøgelser med gravemaskine i Roskilde Fjord, Storstrømmen og Køge Havn, formidles en evalueringen af metoden, dens potentiale og dens ulemper, såvel rent praktisk som statistisk og analytisk.       

Publiceringskanal: Fagfællebedømt artikel, publiceret internationalt samt gennem foredrag og oplæg ved konferencer.  

Since 2008, the Viking Ship Museum in Roskilde (DK) has carried out the archaeological assessment and survey required prior to the installation of the trans-Baltic Nord Stream gas pipeline through Danish waters. The project has involved desk-based screening of the data collected as well as archaeological activities in the field. Coast to coast, the 1220 km long twin pipeline crosses Russian, Finnish, Swedish, Danish and German waters. 137.6 km of this is though Danish territorial waters and EEZ. Including an alternative route design approximately 250 km of pipeline corridor has been surveyed in the Danish sector at a width of up to 2 km. Though only a small fraction of the vast seabed, the result is an overwhelming collection of hitherto unknown shipwrecks and other objects dating from the 17th century to the present day: 25 wrecks, seven possible wrecks, and five single objects - to which should be added seven presumed dump sites, the identification and dating of which are inherently problematic.

This paper briefly presents the huge research potential of the wrecks and objects discovered; the methodology employed and patterns in the chronological and spatial distribution of the finds will be discussed. Are all these wrecks, of these particular dates, really representative of the entire surrounding seabed? Or are there circumstances in space and time that explain the apparent abundance of wrecks right along the pipeline and the apparent absence of wrecks of Medieval and earlier date?     

Publiceringskanal: Konferenceberetning fra International Symposium on Boat and Ship Archaeology 13. Amsterdam 2012. 

De sommetider ekstreme situationer i forbindelse med vikingetidens dristige sørejser bevirkede sandsynligvis, at usikkerhed og frygt var de rejsendes følgesvende. Men rejserne har også haft momenter af eventyr, kammeratskab og enestående naturoplevelser. Også vikingetidens søfolk oplevede den særlige lydkulisse, der opstår, når bølgerne rammer skibets skrog, og vinden fylder sejlet. Naturens kræfter har som i dag føltes særligt intenst om bord på et åbent fartøj i rum sø, og det er i relationerne mellem menneske, skib og hav, at en grundlæggende forståelse af vikingetidens sørejser kan opnås. Gennem studier af besætningsorganisation og kommunikation om bord på rekonstruktioner af vikingetidens langskibe udforsker denne artikel aspekter ved vikingetidens sømandskab og maritime kundskab generelt.      

Publiceringskanal: En dansksproget fagfællebedømt artikel    

The military operations of Scandinavian societies in the Viking Age depended on their ships. Different types of ships were used in order to transport troops and war supplies. Some ships were designed to conduct the speedy transport of large numbers of troops; others were specialised cargo vessels used in military operations as carriers of supplies, and in some cases also troops. Not only were different types of ships involved in naval transport, the size of the fleets were also varied: some fleets consisted of only a few ships, others of several hundred. Using the immense amount of empirical data resulting from building full-scale ship reconstructions at the Viking Ship Museum in Roskilde, it is possible to compare the amount of resources necessary for building and maintaining the different ship types with the different fleet sizes. 

Finally, this experimental archaeological insight is compared and discussed with the written evidence for Viking Age military organisation.

Publiceringskanal: Konferenceberetning fra International Symposium on Boat and Ship Archaeology 14. Gdansk 2015.  

Projektansvarlig: Museumsinspektør Morten Ravn 

This paper investigates the relationships between shipbuilding, snekke place names and woodland resources in late Viking Age (AD 950-1100) Denmark. Analysis of these relationships leads in turn to reflections on woodland management. The wooden resources utilised in late Viking Age shipbuilding were usually of good quality, suggesting careful selection of materials. However, some ships differ from the norm, in being built using only the finest, or, very poor quality raw materials. Clearly, not all boatbuilders in late Viking Age Denmark had equal access to the best wooden resources. It is evident that building and maintaining the war fleets of the Viking Age required large amounts of specific wooden raw materials, but the extensive and selective use of wooden resources was not limited to shipbuilding. Trees were a source of construction and tool timbers, fuel and leaf-fodder for animals. Trees were also used in the production of tar and charcoal. This multi-facetted use probably resulted in a need for regulating the access to particular wooden resources, such as oak trees with long and straight trunks, which were essential for the shipbuilding conducted in late Viking Age Denmark. It is suggested that naming places after an occurring natural resource used in a specific production may have been used as one way of managing the woodland resources. Finally, it is concluded that in some cases, snekke place names indicate the presence of wooden resources reserved for shipbuilding.       

Publiceringskanal: Fagfællebedømt og international konferenceberetning efter seminaret: 34th Interdisciplinary Viking Symposium: Vikings in the Baltic. 8. May 2015.

En præsentation af skibsgraven fra Ladby til den første af flere kommende publikationer fra den nye Gokstadundersøgelse, med vægt på de indledende diskussioner og vurderinger: hvilke indfaldsvinkler for undersøgelse findes, hvilke metoder findes, kan der trækkes paralleller til undersøgelser af lignende monumenter osv. Antologien skal dermed være et indblik i, hvordan forskningsdesign og kortlægning af forskningsstatus udarbejdes.   

Publiceringskanal: En international fagfællebedømt artikel. Publiceres i antologi fra forskningsseminaret Early medieval monumental graves in Northern Europe afholdt i Sandefjord 17.-19. november 2009. 

Et projekt omhandlende skovens og træressourcernes udnyttelse og forvaltning med henblik på skibsbygning. Med Sjælland som udgangspunkt udføres der detaljerede analyser af den sene vikingetids trælandskaber og skibsbygning.   

Eksternt samarbejde: Peter Friis Møller, Skovhistorisk Selskab & Helle Serup fra Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum samt Peder Dam, Trap Danmark.

Publiceringskanal: Deltagelse i de nordiske skovhistoriske foreninger og skovhistoriske museer Konference i 2017 samt nationale eller internationale fagfællebedømte artikler.   

This project explores the use of history to shape national identity in Denmark and the United States.  In the late nineteenth century, Denmark rediscovered and embraced the Vikings as a symbol of the Nordic past, and of Danish nationhood.  At the same time, the American cowboy emerged as a national figure in the United States. The similarities between Vikings and cowboys are interesting because Denmark and the United States differed so much in the late nineteenth century.  This study will produce one or more scholarly articles that compare the uses of Viking and cowboy images in defining nationhood; these articles will identify some of the big, shared ideas about nationhood and identity of the late 1800s and early 1900s.

Eksternt samarbejde: Professor Sarah Elkind, Department of History, San Diego State University, USA.

Publiceringskanal: International fagfællebedømt artikel. 

Et projekt under udvikling: I dette projekt udforskes det atlantiske landskabs ændringer og betydningen for datidens menneskers livsgrundlag, samt bofasthed kontra omkringflytning (forholdet mellem det mobile og stabile). Derudover er teknologiske aspekter (chaîne opératoire-analyser) i forbindelse med redskabsproduktion relevant at udforske. Endelig vil fokus være på de enestående bevaringsforhold, der muliggør talrige specialistundersøgelser, ofte af naturvidenskabelig karakter, vedrørende fx DNA, madskorper, slidspor, pollen og træartsbestemmelse etc.                           

Eksternt samarbejde: Mulighed for internationale samarbejder skal afklares. 

Publiceringskanal: Fagfællebedømte artikler, publiceret internationalt og/eller måske en fagfællebedømt, international monografi/PhD-projekt.  

Projektansvarlig: Museumsinspektør Morten Johansen 

Et projekt under udvikling: On behalf of Femern A/S, an extensive marine archaeological investigation was carried out in 2012 on two wreck sites in the Fehmarn Belt. The wooden shipwrecks were identified as the Danish warship Lindormen and Dutch merchantman Swarte Arent, both lost in 1644. During the investigation, the remains of the wrecks were documented and trenches excavated in the ships’ interior, leading to numerous finds of equipment, arms, ordnance and personal belongings of the crews. The state of the wrecks was thoroughly assessed and the wrecks covered for long-term protection.

Eksternt samarbejde: Mulighed for internationale samarbejder skal afklares. 

Publiceringskanal: Fagfællebedømte artikler, publiceret internationalt og/eller måske fagfællebedømt, international monografi.  

Projektansvarlig:.Museumsinspektør Frederik Hyttel