Fjorddetektiver

1. maj - 1. oktober

Det selvaktiverende undervisningsforløb Fjorddetektiver har et tværfagligt sigte, hvor Roskilde Fjord er omdrejningspunktet i fagene historie og natur/teknologi. 

Formålet med forløbet er at sætte fokus på fjorden som et naturområde mennesket igennem tusinder af år har været afhængig af, men igennem tiden ligeledes har sat sine spor på. Eleverne får igennem en række øvelser mulighed for at arbejde praktisk med faget natur/teknologi, hvor særligt observations- og beskrivelsesøvelser er i centrum. 

Når forløbet bestilles, bookes automatisk en fjordkasse, som indeholder remedier til brug ved de naturfaglige øvelser. I kasserne finder man også hæftet 'Stine og Jens ved Roskilde Fjord', hvor der er opgaver til remedierne. 

Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: Historie og natur/teknologi

Kompetenceområde som forløbet understøtter:
Historie: kronologi og sammenhæng
Natur/teknologi: undersøgelse og perspektivering

Læringsmål:
• Eleverne kan fortage observationsøvelser af fjordens dyre- og planteliv.
• Eleverne kan redegøre for menneskets påvirkning af Roskilde Fjord gennem tiden.
• Eleverne kan perspektivere menneskets påvirkning af fjorden til nutiden.

Antal: 32 elever

Varighed: ca. 120 minutter

Pris: Gratis

Praktisk:
Fjordkasserne står ved museets gavl ud mod et lille strandområde. Når I henvender jer ved billetsalget vil museets personale forklare jer, hvordan I finder det. 
Når I er færdige pakkes tingene ned og stilles tilbage, hvor I fik dem udleveret.

Bemærk!
Det er en god ide, at have godt med varmt tøj på samt gummistøvler med, når I skal være ved fjorden. 

Det strandområde ved siden af museet, hvor eleverne skal være, er lavvandet. Vandet har en dybde på cirka 35 - 50 cm. Tag dog altid forholdsregler, og lad ikke eleverne gå for langt ud.

Fjordformidlingskasserne indeholder dissektionssæt og dolke, der er skarpe. Vurder derfor altid om klassen kan håndtere disse remedier. Der er førstehjælpskasse tilknyttet sættet.

 

Ekstra elevopgaver

Du kan bruge opgaverne til forberedelse eller bearbejdning af dit besøg ved Vikingeskibsmuseet. Opgaverne kan bruges som de foreligger eller som inspirationsmateriale til dit eget forløb.

Forestil dig…
Skriveøvelse inden besøget
Du har nu læst om Stine og Jens ved Roskilde Fjord. Du skal nu forestille dig, hvad du vil opleve, når du skal besøge stedet?

Du får 5 minutter til øvelsen. Når du er færdig, kan du diskutere dit svar med din sidemand.

 • Hvad glæder du dig mest til ved dit besøg ved Roskilde Fjord?   
 • Er der forskel på, hvad I har svaret? Hvis ja, hvad?

Historiedetektiv i naturen
Tag med din klasse ud i naturen.

 1. Hvordan vil du beskrive naturen? Er den forskellig fra den du oplevede ved Roskilde Fjord? Hvis ja, hvordan?
 2. Kan du finde spor fra fortiden tæt på, hvor du bor? Er der eksempelvis gamle huse eller gravhøje?
 3. Hvordan ser sporene ud? Hvornår tror du, at de er fra?

Undersøg dit vandløb
Tag med klassen hen til det lokale vandløb. Du skal nu undersøge, hvilke planter og dyr som findes ved det. Du kan sammenligne dine resultater med dem fra dit besøg ved Roskilde Fjord.

 1. Ligner områderne hinanden?         
 2. Findes der de samme dyr i fjorden som i vandløbet?
  – Hvis ja, har du så et bud på hvorfor?
  – Hvis nej, har du så et bud på hvorfor?

Historieroulette - et spil
Et spil, hvor eleverne digte deres egen historie med afsæt i det, som de ved om vikingetiden.

» Hent spillet her (pdf, 12 kb, åbner i nyt vindue)...

Hæftet har til formål at forberede eleverne til deres besøg ved fjorden. Hæftet danner rammen om et naturfagligt forløb i en historisk kontekst, og kobler således faget natur/teknologi sammen med faget historie. 
Fortællingen tager således afsæt i fjorden som et rigt område, hvor mennesket igennem tiden har ernæret sig ved fjordens forskellige fødekilder, men ligeledes har afsat sit aftryk igennem fiskeri, bosættelser og sejlads. 

 

Natur

Naturen om Roskilde er et typisk fjordlandskab, der opstod efter den sidste istid. Siden stenalderen har landskabet hævet sig 2-3 meter, og fjordens udstrækning er med tiden blevet mindre. 

I tiden efter 2.verdenskrig og frem til 1970'erne skete der en forurening af Roskilde Fjord. Fokus på vandmiljøplaner og en udbygning af rensningsanlæggene har betydet at vandmiljøet er blevet forbedret. Hertil har bestanden af alger reguleret niveauet af fosfor og kvælstof. 

Fjordens mange små øer og lave vandstand har vanskeliggjort sejlads, men betydet at området har haft et rigt miljø omkring fiskeri. Området er særlig kendt for sit ålebundtsfiskeri, men også arter som laks og fladfisk har man i århundrede fisket efter i fjorden. Selv om erhvervet er stærkt aftagende, er der stadig mange fritidsfiskere tilknyttet Roskilde Havn.  

Roskilde Fjord er et af landets vigtigste yngleområder for vandfugle. De mest almindelige er hættemåger, storm- og sølvmåger, knopsvaner og fjordterner. 

 

Historie

Arkæologiske fund af flere oversøiske og undersøiske bopladser ved fjorden kan spores tilbage til stenalderen (ca. 6.000. f.Kr.) og frem til bronzealderen (ca. 500 f.Kr.). 

Møddingerne, som er vigtige kilder i arkæologernes arbejde, giver et indblik i menneskets spise- og jagtvaner. Fundene viser, at menneskene ved Roskilde Fjord har levet af, hvad fjorden har kunnet forsyne dem med. Blandt møddingens indhold har man blandt andet fundet makrel, pighvar, torsk, ørred og ål. 

Det er først fra jernalderen (ca. 500-800 e.Kr.) at man har fundet egentlige skibe. Særligt fundene af de fem Skuldelevskibe fra vikingetiden (800-1050 e.Kr.) har givet historikerne og arkæologierne indsigt i vikingetidens skibstyper, der i forlængelse af den viden vi allerede har om perioden, vidner om et højt specialiseret og rigt samfund.  

Som navnet på skibene antyder, er de fem skibe blevet fundet ud for landsbyen Skuldelev. De blev sænket omkring i perioden 1060-1080 på det smalleste sted i fjorden angiveligt for at modvirke fjendtlige skibe i at nå Roskilde. Således har skibene på det lettest tilgængelige indsejlingssted haft en spærringsfunktion. Spærringen vanskeliggjorde en indtrængning i fjorden og fremmede skib, måtte søge efter de andre sejlrender, som var svære at passere. Dette har givet folk inde i Roskilde by tid nok til at forberede sig på det forestående angreb. 

De forskellige skibstyper har været anvendt til forskellige formål som fiskeri, handel og krigsførelse. 

De fem fund vidner om et samfund, hvor skibe har haft en central betydning, hvad enten det har drejet som om krigsfærd, handel eller fiskeri. Alle har de fungeret som transportmiddel når vikingerne rejse til fjerntliggende dele af det nuværende geografiske Danmark eller områder som Norge, Frankrig eller England. 

 

Metoder og arbejdsformer

Foruden at eleverne stifter bekendtskab med fjordens natur og historie kan man med fordel bruge hæftet til at sætte fokus på arbejdsmetoderne i fagene natur/teknologi og historie. 

Brugen af remedierne i fjordkassen sætter fokus på elevernes evne til at observere og registrere naturen og menneskets spor i samme område. 

Eleverne får ligeledes et indblik i historikernes og arkæologernes arbejdsmetode. Hvor arkæologerne observerer og registrerer ud fra genstande som findes ved udgravninger, tager historikerne blandt andet afsæt i de skriftlige kilder og fortolker fortiden ud fra dem. 

På Vikingeskibsmuseet arbejder arkæologer, historikere og en række håndværksfag tæt sammen for at rekonstruere vikingernes skibe, og herved give et indblik i vikingernes samfund.   

 

Elevopgaver i hæftet

Opgaverne danner rammen om lånet af fjordkassen. Du kan også bruge remedierne til dine egne øvelser. 

Det er en god ide at inddele eleverne i grupper, så de løser opgaverne sammen. Samtidig findes der et uligt antal af remedierne, som må gå på tur imellem grupperne. 

Øvelse 1: Observationsøvelse.

Hvordan oplever du fjorden og livet ved Roskilde Havn? 
Opgaven har til hensigt at lade eleverne observere det område, som de befinder sig i. Lad eleverne sætte sig på stranden eller gå ud i vandet, hvor de beskriver eller tegner det, som de umiddelbart ser. 
Observationsøvelsen giver mulighed for at tale om sammenspillet mellem mennesket og naturen. Eleverne vil opleve naturen i form af planter og dyr, samtidig med at havnen med skibene og menneskene er en central del af området. Eleverne vil formentlig lægge mærke til rekonstruktionerne af vikingeskibene som ligger i havnen. I forlængelse heraf kan man komme ind på sammenspillet mellem mennesket og naturen i et historisk perspektiv, og hvordan vi i dag kender til menneskets liv som det udfoldede sig for mere end 1000 år siden. 

Eftersom eleverne vil kunne observere skrald i vandet, kan man også tale om forurening af vandet og konsekvensen for området som spisekammer for både dyr og mennesker. 

 

Øvelse 2: Dyr på stranden og i vandet. 

Øvelsen har til hensigt at lade eleverne arbejde med fjorden og remedierne i fjordkassen. 

Efter eleverne har prøvet kræfter med de forskellige remedier kan man tale om, hvad der påvirker dyre- og plantelivet i området.  Hvilke dyr vil man eksempelvis kunne finde i søer og åer og havet i forhold til fjordområdet?

Man kan også komme ind på, hvilke dyr man ved, at man spiste ved fjorden i stenalderen og vikingetiden. 

 

Øvelse 3. Hvordan ser dyrene ud indvendig? 

Øvelsen har til hensigt at lade eleverne få fingre i dyrene og vise dem, hvordan dyrene ser ud, når man åbner dem. 

Alt afhængig af, hvilket dyr det drejer sig om, kan man gå i detalje med dyrets levevis. 

Hvis ikke alle elever har været så heldig at fange nogle dyr selv, eller det føles utrygt at lade eleverne arbejde selv med dissekeringssættet og knivene, kan man som lærer dissekere det fangne dyr selv, og lade eleverne røre dyret efter tur. 

 

Øvelse 4. Hvordan er niveauet af salt ved Roskilde Havn 

Alt afhængig af klassetrinet kan du lade eleverne måle saltindholdet selv eller gøre det det i fællesskab med dem.

Tal med dem om saltvandets niveau. Hvilken betydning har det for dyre- og plantelivet i fjorden? Illustrér det med de vandprøver der ligger i fjordkassen fra Det Døde Hav og Utterslev Mose. 

Du kan som supplement til øvelsen lade eleverne gå hen til det lille vandløb, foran museet, og lade dem sammenligne saltvandsindholdet fra fjorden og vandløbet.

Rettelse til hæftet: Billedet s. 2 er venligst udlånt af Sagnlandet Lejre. Fotograf: Jesper Weng.  

Fjordkassen indeholder:

3x8 dåselupsæt

3x4 sorteringsbakker

3 dissektionssæt

3 fiskenet 

3 vandkiggerter

3 dolke

1 refraktometer

9 skovle

9 bestemmelsesduge

3 spande

Plaster, blyanter og ekstra hæfter