Affredning af Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen har det ikke godt, og det stadigt voldsommere vejr gør det presserende at finde en løsning, der kan sikre de uvurderlige vikingeskibe fra det generelle forfald samt det stigende vandspejl. Hallen fik i 2016 en levetidsvurdering på bare 8-10 år, så det haster.

Derfor søgte Vikingeskibsmuseets bestyrelse i september 2016 om affredning af Vikingeskibshallen. En ansøgning, som museet fik afslag på i slutningen af december 2017. Det er en beslutning som museets bestyrelse 15. januar 2018 har klaget over. I det videre sagsforløb har Slots- og Kulturstyrelsen 22. februar 2018 fremsendt sine bemærkninger til klagen til Kulturministeriet, som efterfølgende har fået foretaget en uafhængig ingeniørteknisk vurdering af vikingeskibshallens tilstand (Niras 4.6.2018) og modtaget en redegørelse fra Nationalmuseet om deres krav til udstillingsforhold for vikingeskibene. Disse to seneste dokumenter sammen med Slots- og Kulturstyrelsens seneste udtalelse (27.6.2018) er nu sendt i høring hos parterne. Høringsfrist 20. juli 2018. 

I mellemtiden forværres situationen yderligere, og Vikingeskibsmuseet har derfor igangsat arbejdet med en nødplan for, hvordan skibene eventuelt kan flyttes ud af Vikingeskibshallen og hen i en nyopført, midlertidig hal, hvor de kan stå trygt, til Vikingeskibshallens skæbne er afgjort. I forbindelse med dette arbejde, har Nationalmuseet naturligt nok stillet nye sikringskrav til, hvor højt over dagligt vande skibene skal opbevares.

Nedenfor ses illustrationer af situationen, som den reelt ser ud i 2018, og hvordan den vil se ud i 2100 ifølge prognoser for klimaforandringer og vandstandsstigninger. På illustrationerne ses blandt andet, hvordan skibenes placering ligger i forhold til vandstanden ved hhv. normalvande og ekstremvejr, samt i forhold til de nuværende midlertidige sikringskrav samt de forventede kommende sikringskrav fra Nationalmuseet.

Tværsnit af Vikingeskibshallen

Tværsnit 2018:

  • viser normal vandstand baseret på DVR90, og ekstremvandstand baseret på vandstanden under Bodilstormen i 2013
  • viser de højdekrav Nationalmuseet har stillet til etablering af en midlertidig bygning, i forhold til placering og sikring af skibene.
  • Alle koter er i forhold til DVR90.
2018: Her ses Vikingeskibshallen i tværsnit med indtegnet normalvandstandsniveau og ekstremvejr, samt hvordan hallen får svært ved at leve op til Nationalmuseets krav til sikringshøjde for blot en ny, midlertidig bygning.
2018: Her ses, hvor meget skibene skal "løftes" og Vikingeskibshallen dermed ombygges, blot for at leve op til Nationalmuseets nuværende, midlertidige 2018-krav.

Tværsnit 2100:

  • viser normal vandstand og ekstrem vandstands prognoser for år 2100, jf. notat udarbejdet af Roskilde Kommune.
  • viser de højdekrav Nationalmuseet må formodes at stille i år 2100, ud fra samme princip som nu.
  • Alle koter er i forhold til DVR90.
2100: Her ses Vikingeskibshallen i tværsnit med indtegnet prognose for normalvandstandsniveau og ekstremvejr, samt hvordan hallen ville leve op til Nationalmuseets formodede krav til en langtidsholdbar sikringshøjde.
2100: Her ses, hvor meget skibene skal "løftes" og Vikingeskibshallen dermed ombygges, for at leve op til de sikringskrav, som Nationalmuseet formodes at stille til en langtidsholdbar opbevaringsløsning.