Spørgsmål og svar (Q&A) om Nyt Vikingeskibsmuseum

Vikingeskibsmuseet står over for nogle år med store forandringer.

Donationer fra tre fonde og bevillinger fra Staten og Roskilde kommune har sikret økonomien bag opførelsen af en ny udstillingsbygning til Skuldelevskibene. Samtidig er der udarbejdet et forslag til hvordan Vikingeskibshallen kan transformeres til en moderne museumsbygning, og hvordan landskabet kan udvikles til et spændende og diverst fjordlandskab. Realiseringen af projektet omkring Vikingeskibshallen og landskabet kræver yderligere fondsfinansiering, som Vikingeskibsmuseet er i dialog med en række større, danske fonde om.

Vejen mod Nyt Vikingeskibsmuseum

Frem mod 2026, hvor byggeriet forventes at begynde, sker den endelige projektering af Nyt Vikingeskibsmuseum.

Arkitektkonkurrencen har fastlagt hovedgrebene i Nyt Vikingeskibsmuseum, men der er stadig mange detaljer, der endnu ikke er på plads. Det drejer sig eksempelvis om valget af træsort til opførelsen af den nye udstillingsbygning, belægningen på fjordpladsen foran Vikingeskibshallen, den præcise indretning udstillingsbygningerne, den endelige udformning af landskabet, parkeringsanlægget og inderhavnen. Og mange flere små og store detaljer.

Q&A

Derfor har vi udarbejdet denne ’Spørgsmål og svar’, der løbende udvides med nye, relevante oplysninger.
Hvis der er noget, du savner svar på, så er du velkommen til at skrive til projektsekretariatet

Økonomi

Spørgsmål: Hvad koster det nye Vikingeskibsmuseum?
På nuværende tidspunkt er der fuld finansiering til byggeriet af den nye ankomst- og udstillingsbygning til Skuldelevskibene samt en delvis finansiering af landskabet.
Prisen for den nye bygning samt den finansierede del af landskabet er 310 millioner.  

Vikingeskibsmuseet er i dialog med fonde om at få finansieret transformationen af Vikingeskibshallen samt det resterende landskab.
Restfinansieringen er 250 millioner. 

» Tilbage til menuen

Fremtidig adgang til museumsområdet:

Spørgsmål: Vil der stadig være fri adgang til områderne omkring museet?
Svar: Ja, der vil fortsat være fri adgang til områderne omkring Vikingeskibsmuseet:

Fri adgang til Standengen:

Museet vil, som i dag, have et mindre betalingsområde på Strandengen, men størstedelen af landskabet vil være offentlig tilgængelig. Strandengen bearbejdes, så det fremover bliver et langt mere spændende og oplevelsesrigt landskab, der skaber samhørighed med resten af fjordlandskabet og inviterer til gåture og ophold. Endvidere etableres en ny offentlig fjordplads på vestsiden af Vikingeskibshallen, helt tæt på Fjorden.

Fri adgang til Hallen / Café Knarr:
Café Knarr flytter fra Museumsøen over i Vestenden af Vikingeskibshallen, og offentligheden vil have fri adgang til caféen, der både vil tilbyde servering på den nye fjordplads, langs Hallens sydfacade og indendørs. På hele sydsiden af Vikingeskibshallen etableres trapper til ophold og glasdøre, der kan skabe direkte adgang ind til Vikingeskibshallens faciliteter og oplevelser. Store dele den sydlige facade vil således blive åbnet for offentligheden, og dermed forbedre samhørigheden mellem Hallen og landskabet for alle, der færdes i området.

Fri adgang til den nye udstillingsbygning / Museumsbutikken:
Der vil være fri adgang til foyeren i den nye udstillingsbygning, hvor blandt andet Museumsbutikken kommer til at ligge.  

Fri adgang til Museumsøen:
Den syd- og østlige del af Museumsøen bliver til betalingsområde. Til gengæld skabes en sti på den nordlige side af øen, så offentligheden kan færdes helt tæt på fjorden. Her etableres nye offentlige pladser, så det bliver et attraktivt sted at færdes.
Den vestlige side af Museumsøen med fiskerhusene og Café Fjordliv påvirkes ikke af projektet.

» Tilbage til menuen

Fjordsti, Tunet og sommerdans

Spørgsmål: Hvad kommer der til at ske med Fjordstien?
Svar: Fjordstien kommer fortsat til at løbe gennem området. Ruten over Museumsøen flyttes længere mod nord, så den løber tæt på fjorden og forbindes med stisystemet ved Vikingeskibshallen af en ny bro.

Spørgsmål: Vil man kunne cykle gennem museumsområdet?
Svar: Det er allerede nu ikke tilladt at cykle på den nuværende sti i museets åbningstid, og den nye stiforbindelse over Museumsøen vil ligeledes være en gangsti. Der vil derfor blive etableret en særlig cykelsti, der fører cyklister via udkanten af strandengslandskabet syd om den nye bygning.

Spørgsmål: Vil Tunet fortsat kunne bruges til dans?
Svar: Tunet vil fremover blive en del af museets værftsplads og vil derfor ikke kunne bruges til dans. Den nye fjordplads vest for Vikingeskibshallen, skal i stedet indrettes til flere formål, herunder dans. Den nye fjordplads ligger lige ved den fremtidige placering af museets café, som flytter fra Museumsøen til Hallen.

Spørgsmål: Vil man kunne krydse Museumsøen ligesom i dag?
Svar: Ikke helt som i dag, men via en sti på den nordlige side af øen, så offentligheden kan færdes helt tæt på fjorden.

Spørgsmål: Hvordan med fremtidig handicapadgang
Svar: Nyt Vikingeskibsmuseum bliver bygget, så det overholder bygningsreglementets krav om tilgængelighed for bygninger med offentlig adgang.

» Tilbage til menuen

Parkering og trafik

Spørgsmål: Kommer den nye bygning til at betyde færre parkeringspladser?
Svar: Den nye udstillingsbygning kommer til at ligge øst for den nuværende parkeringsplads. Der skabes mere plads til bygningen ved at flytte udløbet fra kilden længere mod øst, hvorfor bygningen kun placerer sig over et lille antal af de eksisterende 219 parkeringspladser på ”bananen”.
Eftersom museet ligger på en havn med begrænset areal, er der ikke en mulighed at udvide parkeringsarealet, men ved at optimere parkeringspladsens layout, bliver der plads til 220 enkeltbiler, 4 busholdepladser, handicappladser, taxaholdepladser, kiss’n’ride samt cykel- og motorcykelparkering.

Spørgsmål: Museet forventer flere gæster, hvordan skal der blive plads til dem?
Svar: I dag kommer de fleste museumsgæster i sommermånederne, men grundet nye muligheder for udstilling og aktivitet, forventer vi at kunne tiltrække flere gæster i yder- og mellemsæsonerne. Det giver forhåbentlig mindre spidsbelastning om sommeren. Derudover er det en mulighed at udvide museets åbningstider, så det øgede antal gæster fordeler sig ud over et længere tidsrum. Endelig vil en stor del af del af museets gæster fortsat benytte offentlig trafik til og fra Roskilde, ligesom en mange gæster besøger museet som del af rejsegrupper, der ankommer i busser, som sætter gæsterne af ved museet og derefter kører væk og parkerer et andet sted.

Spørgsmål: Hvorfor ikke underjordisk parkering?
Svar: Underjordisk parkering er ikke en mulighed. Jorden under parkeringspladsen er meget forurenet og en evt. parkeringskælder vil også skulle sikres omfattende mod højvande. Det vil derfor være meget omkostningstungt og en stor miljøbelastning at grave ud til underjordisk parkering.

Spørgsmål: Bliver der plads til bådopbevaring om vinteren?
Svar: Roskilde Kommune er i dialog med museet og Havneselskabet om at finde den bedst mulige løsning for vinteropbevaring af lystbåde.

» Tilbage til menuen

Klimasikring

Spørgsmål: Hvordan klimasikresStrandengen:
Svar: Klimasikring er integreret i planerne for landskabet. Strandengen bliver et sammenhængende grønt areal, der generelt er robust overfor skybrud og stormflod, og det skal som sådan ikke beskyttes.

Spørgsmål: Hvordan klimasikres den nye bygning?
Svar: Den nye museumsbygning placeres på det højeste sted i området. Det vil i sig selv betyde, at skibene kommer til at stå i kote 3,20. Skibsrummet yderligere til kote 3,80. Bølgeopskyl reduceres gennem bearbejdningen af landskabet og havnen samt ved at bygningen trækkes tilbage og op i landskabet.

Til sammenligning er det forventede vandstandsniveau under en 250-årshændelse kote 2,53. Bygningen er dermed sikret i højere grad end forudsigelserne for udviklingen i klimaet stiller krav til.

» Tilbage til menuen

Den nye udstillingsbygning

Spørgsmål: Hvor stor bliver den nye bygning?
Svar:
Den nye ankomst og udstillingsbygning er 3217 m2 etagemeter.
Den transformerede Vikingeskibshal er 2750 m2 etagemeter. 

Spørgsmål: Hvilken energikilde benytter den nye bygning sig af?
Svar på nuværende tidspunkt er det fastlagt, at den nye bygning skal benytte sig af fjernvarme til opvarmning og bruge et fjordvandsanlæg til køling. Yderligere muligheder for klimavenlige energikilder skal undersøges i det videre arbejde med at færdig projektere det nye museumsbyggeri.

» Tilbage til menuen

Arkæologi og Roskildeskibene

Spørgsmål: Har man medregnet arkæologiske forundersøgelser i tidsplanen?
Svar: De arkæologiske forundersøgelser er medregnet i tidsplanen, og museet er i dialog med ROMU (Roskilde Museum), der har det arkæologiske ansvar på området.

Spørgsmål: Forventer man at finde flere skibe?
Svar: Vi kan være heldige at finde nye skibe, men sandsynligheden for at gøre nye skibsfund i området er ikke så høj, som da museet anlagde Museumsøen. Det skyldes, at det kommende byggefelt ligger længere fra den oprindelige kystlinje.

Spørgsmål: Bliver Roskildeskibene udstillet i den nye bygning?
Svar: Den nye udstillingsbygning opføres til at huse de fem umistelige Skuldelevskibe. Det er ikke planer om - eller plads til - at udstille Roskildeskibene i den nye bygning.
Roskildeskibene blev fundet under anlæggelsen af Museumsøen. De 11 Roskildeskibe tilhører Nationalmuseet, og på nuværende tidspunkt er det kun Roskilde 6-skibet, der er klargjort til udstilling. Roskilde 6 kan i øjeblikket ses udstillet på Nationalmuseet.

» Tilbage til menuen

Vikingeskibshallen

Spørgsmål: Hvorfor kan Vikingeskibshallen alligevel reddes?
Vikingeskibene er erklæret umistelig kulturarv, og den oprindelige bygning sikrer ikke skibene i tilstrækkelig grad mod fremtidens højere vandstand, dagslys mv.  

Når Skuldelevskibene flyttes ud af bygningen, sker der to afgørende ting, der gør det muligt at bevare Vikingeskibshallen:

  1. Sikringskravene til bygningen mindskes, fordi den ikke længere skal sikre umistelig kulturarv.
  2. Det bliver muligt at foretage de nødvendige og gennemgribende renoveringer og sikringstiltag, når Skuldelevskibene ikke længere står i bygningen. Den omfattende renovering, der skal til for at bevare Vikingeskibshallen, vil udgøre for stor en risiko for de 1000 år gamle skibe. Ombygning og renovering vil medføre vibrationer, risiko for nedfald fra tagrenovering, støv mm., der er uforligneligt med forsvarlig sikring af vikingeskibene.
    Når skibene flyttes, kan vi foretage den nødvendige renovering af Hallen og og transformere den til en moderne udstillingsbygning, der kan huse museumsaktiviteter, events og skiftende udstillinger.

Spørgsmål: Hvordan sikres Vikingeskibshallen mod stormflod i fremtiden?
Svar: 
Vikingeskibshallen sikres på nordsiden mod fjorden ved at hæve overkanten på betonbrøstningen ud mod fjorden (den nederste vinduesrække bliver lidt mindre) og etablere nye og mere robuste ”finner” mellem vinduerne. På vestsiden bliver de nye vinduespartier sikret med store stormflodsporte i gavlene, der lukker ved fremtidige højvandsituationer.

Spørgsmål: Hvad skal Vikingeskibshallen bruges til, når skibene flyttes?
Svar: Vikingeskibshallen skal fremover bruges til udstillinger, undervisning, aktiviteter og arrangementer. Derudover vil Hallen huse Café Knarr. 

Spørgsmål: Bliver Vikingeskibshallen handicapvenlig?
Svar: Den transformerede Vikingeskibshal vil både have ramper og elevatorer og være tilgængelig på alle niveauer, ligesom den nye museumsbygning også vil leve op til moderne krav og forventninger til tilgængelighed.

» Tilbage til menuen