Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 1, 2 og 3

Vejleder 1 - Praktikforløb - Sommer - Fem dages sammenhængende praktiksejlads fra Vikingeskibsmuseet eller anden godkendt institution.
5 dages varighed, i en af ugerne 28 - 32 2024 

Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 2:
Torsdag den 22. til søndag den 25. august 2024

Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 3:
Fredag den 20. til søndag den 22. september 2024

Vejleder 1  - Praktik på Vikingeskibsmuseet eller anden godkendt institution

Der er fem dages sammenhængende praktik på Vikingeskibsmuseet. Studenterne fungerer som gaster på både, der sejler med turister eller skoleelever, eller de fungerer som bådfører i forbindelse med en friluftslivstur for en ekstern gruppe. 

De studerende får i løbet af ugen gasterfaring, rorgængererfaring, sejladserfaring og pædagogisk erfaring. Der gives tilbagemelding til de studerende på deres færdigheder og formidling undervejs. 

Vejledning, sikkerhed og STCW

Vejlederkursus 2 og 3 er en overbygning til instruktørniveauet. Der ydes kvalificeret vejledning - evt. med flere både (op til 12 personer)

På kurset arbejdes der frem mod at blive vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv med sprydsejlsriggede og råsejlsriggede både.

Aspiranten skal under vejledning planlægge et formidlingsforløb med ekstern gruppe. Kurset har også fokus på navigation, søkort og søvejsregler.

Det første kursus udgør et fire dages kursus. Sikkerhed spiller en central rolle på kurset, og der arbejdes med ”mand over bord” og kæntringsøvelser samt forskellige sikkerhedscases.

På kurset vil der blive trænet i at organisere og kommunikere mellem flere både på vandet, og der arbejdes bl.a. med flotillesejlads.

Der er fokus på formidlingsteknikker i forbindelse med sejlads-, friluftsliv-, kultur- og naturvejledning.

Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 3

Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 3 udgør en eksamensweekend, hvor man går til teoretiske og praktisk prøver. Man skal bl.a. igennem et pædagogisk forløb, der foregår ved at man skal have en gruppe med på tur.

Kurset afsluttes med en praktisk-pædagogisk eksamen.

For at kunne gå til den praktiske og teoretisk prøve skal den studerende via logbog påvise:
 • Pædagogisk praksis = Formidlingskompetence
 • Sejladserfaring
 • Turerfaring
Hvis kursisten ønsker at være skipper på både med dimensionstal over 20, skal der desuden forevises:
 • VHF certifikat
 • Yacht skipper 3 eksamen eller erhvervsduelighedsbevis
 • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende
Til den praktiske eksamen skal aspiranten vise, at han eller hun er i stand til at:
 • Planlægge en sejlads A-B
 • Udarbejde og håndtere en sikkerhedsinstruks
 • Efterse og vedligeholde sikkerhedsudstyr
 • Organisere flere joller på vandet
 • Håndtere en eller flere sikkerhedscases
 • Fungere som skipper på et fartøj
 • Håndtere en mand over bord øvelse
 • Håndtere en kæntring

 

Praktisk information

Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse, er det muligt at vælge sig ind på enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau.

Pris: 13.800 kr.

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2024

Efter bestået kursusforløb har vejlederen følgende kompetencer:
Færdighedskompetence:
 • Vejlederen har erfaring med at sejle og navigere i hårdt vejr.
 • Vejlederen er i stand til at forudse og vurdere kritiske situationer på havet.
 • Han eller hun kan ligeledes håndtere problemer og redningssituationer, der måtte opstå.
Formidlingskompetence:
 • Vejlederen har opnået erfaringsniveau til at tage flere både med på vandet (op til 12 personer).
 • Vejlederen har mulighed for at blive godkendt som censor på duelighedsprøver eller speedbådsprøver.
 • Vejlederen kan undervise og oplære bådføre- og instruktøraspiranter til sejladsformidling.
 • Vejlederen fungerer som turleder og underviser på ture i krævende og åbent vand under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel.
 • Vejlederen kan udøve natur- og kulturformidling, og formidle den nære historie omkring båd og kystliv.
 • Vejlederen har kompetence til at oplære andre i sejlads.
 • Vejlederen kan tage gruppen med på længere ture og over flere dage under varierede vejrforhold.

» Læs mere Kystvejleder uddannelsen og de enkelte kurser i studieplanen...