Værdigrundlag for Vikingeskibsmuseet

Vision

Vikingeskibsmuseet vil levendegøre historien - om hvordan vikingerne forandrede verden med deres skibe.

Formål

Vikingeskibsmuseet sikrer kulturarv i Danmark og udvikler dens betydning for borgere og samfund. Museet bevarer og formidler de fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord, og har det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på søterritoriet øst for Storebælt. Museet har særligt fokus på vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur.

Mission

Vikingeskibsmuseet skaber forudsætninger for, at mennesker kan forstå sig selv og deres omverden i et historisk og kulturelt perspektiv.

Roller

Museet opfylder sit formål og sin mission gennem flere roller: Som et statsanerkendt kulturhistorisk museum, en international turistattraktion og et lokalt mødested. En arbejdsplads og en sund forretning. Kulturarven og museumsopgaven danner udgangspunktet for alle de roller museet spiller. Alt, hvad museet gør og er, bygger på viden, kunnen og samarbejde.

Et statsanerkendt kulturhistorisk museum

Museet opfylder museumsloven, og belyser - gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - tilstande, forandring, variation og kontinuitet inden for sit ansvarsområde i et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Fem originale vikingeskibe

Museet bevarer de fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord, som er en umistelig del af kulturarven. Skibene har skabt grundlaget for museets etablering og udvikling, og udgør kernen i museets faste udstilling.

En arkæologisk samling

Museet indsamler kulturhistoriske genstande, der belyser kulturhistorien på søterritoriet øst for Storebælt og udviklingen af det klinkbyggede skib i Danmark. Museet registrerer sine samlinger i nationale databaser, drager omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering, stiller dem til rådighed for forskningen og gør dem tilgængelige for offentligheden.

En sejlende referencesamling

Museets har en sejlende referencesamling, der gennem forskningsbaserede rekonstruktioner og forsøg formidler vikingernes skibe. Samlingen indeholder desuden eksempler på klinkbyggede både, der bl.a. viser, hvordan de grundlæggende principper i vikingeskibenes konstruktion, design, materialeforståelse og brug har overlevet og videreføres i den nordiske klinkbygningstradition.

En international forskningsinstitution

Museet skaber ny viden med udgangspunkt i sit ansvarsområde, og har specialkompetence i marinarkæologi og i udforskning af arkæologiske skibsfund gennem rekonstruktion og arkæologiske eksperimenter i fuld skala. Museet har en aktiv publikationspraksis, indgår i relevante forskningsnetværk, bidrager til uddannelsen af fremtidens forskere og stiller arkiver, bibliotek og andet relevant materiale til rådighed for forskning.

En international formidlingsinstitution

Museet formidler sine samlinger og sin viden på mange niveauer og gennem flere kanaler for at imødekomme forskellige brugergruppers behov og forventninger. Formidlingen til museets besøgende tilrettelægges i bevidsthed om, at gæsterne har forskellige oplevelsespræferencer og at mennesker oplever og erkender verden gennem brug af mange sanser og flere intelligenser. Museet tilbyder undervisning på alle niveauer. Undervisningen retter sig mod kulturhistoriske fag, håndværk og design, sejlads og friluftsliv.

En international turistattraktion

Museet er en international turistattraktion med tre stjerner i Michelins guide - i sig selv en rejse værd. De fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord er en del af verdens kulturarv, og museets fortællinger har et perspektiv, der gør kulturarven interessant og relevant for alle, også for gæster fra udlandet.

Museet udvikler sin attraktionsværdi i samspil og konkurrence med vikinge(skibs)attraktioner især i Norden og i Danmark, hvor der i disse år investeres i udvikling af nye internationale udstillinger og besøgssteder. Museet skaber sin egenart gennem sin unikke viden og det maritime perspektiv på fortællingen om vikingetiden, gennem levende og inddragende forsknings- og formidlingsaktiviteter og ved sin beliggenhed i og inddragelse af det fjordlandskab, der skabte rammen om vikingerne og deres skibe.  

Museet bygger sin attraktionsudvikling på brugeranalyser og turismetrends og spiller sammen med de strategier, der udarbejdes af Visit Denmark og turismeorganisationerne i Storkøbenhavn, Roskilde, Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land. Museet skaber en god oplevelse ved at realisere sine værdier i mødet med gæsten.

Et lokalt mødested

Museet skaber liv i det rekreative område ved fjorden og på Roskilde Havn, og er et lokalt mødested for borgere i byen og for mennesker med fælles lidenskaber – som bådelaug, danseforeninger og vinterbadere.

En god arbejdsplads

Vikingeskibsmuseet er en god arbejdsplads, der bygger på gensidig tillid, respekt og ansvar – og som på alle niveauer af organisationen stiller krav til faglighed, kompetence og samarbejdsevner.

En sund forretning

Vikingeskibsmuseet har ikke til formål at oparbejde overskud eller at drive kommerciel virksomhed, men museet skal drives som en sund forretning med henblik på at skabe tryghed for museets ansatte og økonomisk grundlag for en løbende udvikling af museets aktiviteter.

Værdier

Nutidighed 

Museets udgangspunkt er nutidigt; fortiden bringes op i nutiden, ikke omvendt.

Åbenhed

Museet giver plads til mange stemmer og tilstræber åbenhed, dialog og inddragelse. 

Fællesskab

Museet bygger på tillid til fællesskabet og troen på samarbejde.

Mod og nysgerrighed

Museet møder verden med nysgerrighed og søger nye tilgange og perspektiver.

Handlekraft

Museet søger kreative løsninger og svar gennem aktiv handling.

Kvalitet, kompetence og god service 

Museet stræber efter høj kvalitet, professionel kompetence og god service i alle relationer.