Vikingeskibsmuseets mission, vision og værdier

Mission
Vikingeskibsmuseet i Roskilde er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder (10.000 f.v.t. – 1.500 e.v.t.).

Museet virker inden for sit område gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk og etnologisk materiale.

Museet tager vare på den immaterielle kulturarv, der er repræsenteret i de traditionelle maritime håndværk. Museet er en arena for kollektiv erindring. Gennem en vedkommende og engagerende forskning, formidling og oplysningsvirksomhed bidrager museet til at fremme en fælles historiebevidsthed og kulturforståelse, som også har relevans for udenlandske gæster.

Museet tilbyder et fagligt kompetent grundlag for, at den enkelte kan forstå sig selv og sin omverden som deltagere i en historisk proces, hvor fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsforventning spiller sammen.

Museet præsenterer kultur som en mangfoldighed af livsformer og værdibegreber.

Vision
En synlig institution
Vikingeskibsmuseet skal være en synlig kulturinstitution, lokalt, nationalt og internationalt.

Museet skal være en faktor i den aktuelle kulturdebat, og skal med sit nutidige udgangspunkt sætte aktuelle problemstillinger i perspektiv, hvor det er muligt og naturligt.

En grundsten i marinarkæolgien
Vikingeskibsmuseet skal være en grundsten i dansk marinarkæologi, og skal – i samarbejde med Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen – opretholde et beredskab, der smidigt, effektivt og professionelt kan løse marinarkæologiske opgaver overalt i landet, når det er påkrævet. Herudover skal Vikingeskibsmuseet varetage et eget arkæologisk ansvarsområde i farvande og landsdele øst for Storebælt.

Museet skal tage initiativer, der kan øge den offentlige bevidsthed om kulturarven på havbunden.

En international forskningsinstitution
Vikingeskibsmuseet skal være en betydningsfuld, international forskningsinstitution, og skal som sådan deltage i netværk og forskningsprojekter. Museet skal have en aktiv publikationspraksis, og skal bidrage til uddannelsen af fremtidens forskere. Museet skal sikre at arkiver, bibliotek og andet forskningsmateriale er tilgængeligt. Museet skal bevare og fremme sin særlige status inden for rekonstruktion og eksperimentalarkæologi.

Et værft med specialkompetence
Museet skal besidde en specialkompetence inden for rekonstruktion og traditionelle maritime håndværk. Museet skal selv varetage bådebygning og rebslagning, og skal indgå i netværk med håndværkere fra andre relevante fag.

Et inspirerende undervisningsmiljø
Vikingeskibsmuseet skal tilbyde inspirerende og engagerende undervisning til danske skolebørn og gymnasieelever i samarbejde med Skoletjenesten.

En fremragende international formidlingsinstitution
Museet skal arbejde med et udvidet museumsbegreb, der på én gang tager udgangspunkt i museets identitet som kulturhistorisk specialmuseum, og samtidig forholder sig bevidst til, at mennesker oplever og orienterer sig i verden gennem brug af mange sanser. Museet skal derfor kombinere den traditionelle museumsformidling med tilbud om sejlads på fjorden, aktiviteter på land og mulighed for personlig kontakt med museets personale. Museet skal endvidere samarbejde med andre kulturinstitutioner og inddrage flere kulturelle og kunstneriske udtryk, der åbner for sammensatte oplevelser og erkendelser, og sætter fantasien fri.

En god oplevelse
Museet skal være venligt og imødekommende, og skal tilbyde høj service, god tilgængelighed og tidssvarende publikumsfaciliteter. Museet skal møde sine gæster med åbenhed og tillid, og skal søge at underbygge oplevelsen af medansvar hos den enkelte gennem tydelig information, tilrettevisning og personlig kontakt, snarere end gennem forbudsskilte og overvågning.

En sund forretning
Vikingeskibsmuseet har ikke til formål at oparbejde overskud eller at drive kommerciel virksomhed. Ikke desto mindre skal museet drives som en sund forretning med henblik på at skabe tryghed for museets ansatte og økonomisk grundlag for en løbende udvikling af museets aktiviteter.

En god arbejdsplads
Vikingeskibsmuseet skal være en god, inspirerende og fagligt/personligt udfordrende arbejdsplads, der bygger på gensidig tillid, respekt og ansvar.

Værdigrundlag
Nutidig
Museets udgangspunkt er nutidigt; historien bringes op i nutiden, ikke omvendt.

Ærlighed
Tingene er, hvad de giver sig ud for at være.

Åbenhed
Museet tilstræber tilgængelighed, imødekommenhed og gennemsigtighed.

Sammenhænge
Museet skaber sammenhænge og kulturhistorisk perspektiv.

Høj kompetence
Museet besidder en specialkompetence, som til stadighed skal udvikles og gøres tilgængelig. Museet arbejder overalt med et højt fagligt niveau, og tilstræber en stadig kompetenceudvikling.

Æstetisk bevidsthed
Museet arbejder overalt med en æstetisk bevidsthed, møder omverdenen med en sammenhængende grafisk profil. De visuelle og scenografiske udtryk i publikumsområderne skal danne overraskende og smukke ”billeder”, og skal samtidig understøtte det miljø og den historie, der formidles.