UNESCO-ansøgning skal sikre nordisk træbådskultur

Den klinkbyggede båd er en særlig nordisk bådtype, der i flere tusind år har haft stor betydning for danskernes brug af havet. Men denne levende, immaterielle kulturarv er truet.

De nordiske lande står samlet bag en ansøgning til UNESCO, om at optage livet omkring de klinkbyggede træbåde på UNESCO’s repræsentative liste over menneskehedens levende kulturarv.

Alle de nordiske kulturministre har underskrevet en fællesnordisk ansøgning om optagelse af ’Nordiske klinkbådstraditioner’ på UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv. UNESCO har netop kvitteret for modtagelsen med en underskrift i Paris – trods coronavirus.

Den klinkbyggede båd er en særlig nordisk bådtype, der i flere tusind år har haft stor betydning for danskernes brug af havet. Bådene har gennem generationer bundet de nordiske folk sammen fra kyst til kyst, bragt Norden ud i verden og verden tilbage til Norden.

Bådtraditioner er truede

Men denne levende, immaterielle kulturarv er truet. Antallet af klinkbyggede både er gennem de senere år kraftigt formindsket, og også de mennesker, der lever af at bygge og bruge bådene, bliver færre. Og med dem forsvinder de kundskaber, der gør det muligt at holde traditionerne i live.

Derfor er de nordiske lande gået sammen om at søge om optagelse på UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv. Optagelse på listen vil bidrage til at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af den klinkbyggede båd for kommende generationer og ikke mindst interessen i denne kulturarv.

Kulturminister har underskrevet UNESCO-ansøgning

For at understrege betydningen af de nordiske klinkbådstraditioner og vigtigheden af at videreføre dem som levende kulturarv, er kulturminister Joy Mogensen, på vegne af den danske stat, medunderskriver af den fællesnordiske ansøgning til UNESCO om at få anerkendt håndværkene og aktiviteterne omkring de nordiske, klinkbyggede både, som en umistelige del af verdens levende kulturarv.

Nordiske fællesskaber bag ansøgning

Initiativet til UNESCO ansøgningen er taget af Forbundet Kysten i Norge og netværket ’Nordisk Kystkultur’ har sikret den brede forankring i alle landene: Danmark, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Ålandsørene og Finland.

I Danmark står Han Herred Havbåde, Træskibs Sammenslutningen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde sammen med lokale træbådsmiljøer bag det store arbejde, der nu på vej til at blive nomineret til UNESCO verdenskulturarv.

Traditioner, der har formet Danmark

Den nordiske, klinkbyggede båd har været med til at forme Danmark, som en søfartsnation. Fra de første robåde, der bandt små kystsamfund sammen på tværs af fjorde, sunde og bælter – og over havet – og gjorde det muligt at udveksle fremmedartede varer og nye ideer. Over vikingeskibene, der med deres store sejl, krydsede oceaner, til de traditionelle joller, der var livsvigtige for familier, der alene havde en ko, en kalv og fjordens fladfisk og ål til at brødføde sig.

En levende tradition

I Danmark findes mange levende, maritime miljøer omkring de klinkbyggede både og trods det, at den klinkbyggede båd ikke længere er en betingelse for opretholdelse af livet for de fleste af os, er bådenes kvaliteter stadig relevante for mennesker i dag. I Nordjylland trækker fiskerne stadig deres klinkbyggede kystbåde op på standene efter fiskeri og på bådebyggerierne viderefører erfarne bådebyggere kendskabet til at bygge og vedligeholde de traditionelle træbåde.

Stærke, maritime fællesskaber

Over hele Danmark findes i hundredevis af træbådssejlere, der sammen har skabt stærke, lokale fællesskaber, hvor de traditionelle både er rammen om friluftsliv og store naturoplevelser.Fællesskaberne omkring træbådene har en enorm værdi. Her bliver der passet godt på de stolte traditioner med at bygge, vedligeholde og sejle de smukke klinkbyggede både.

Træbådssejlerne holder liv i en maritim kulturarv, der gennem tiden har udviklet sig i takt med samfundets og menneskets behov. Arbejdet med bådene og sejladserne giver en forbindelse til vores fælles fortid og en nutidig ramme om et miljørigtigt og bæredygtigt friluftsliv med store naturoplevelser. De maritime fællesskaber er dermed ikke alene med til at bevare traditionerne, men er i lige så høj grad med til at skabe nye og nutidsrelevante måder at bruge bådene på.

”Der er enorm værdi i at holde klinkbygningstraditionerne levende, fordi de er vedkommende for mennesker i dag” 

Fortæller Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og fortsætter:

”De klinkbyggede både er en brik, der udfylder en plads i os, som bliver sværere og sværere at få udfyldt i dén verden, vi lever i i dag. De er forbindelsen til vores fælles fortid og samtidig noget, der danner en nutidig ramme om et miljørigtigt og bæredygtigt friluftsliv omkring kystkultur og naturoplevelser. Her kan man, i fællesskab med andre, være del af en tradition og være med til udvikle og fremtidssikre traditionen ved at skabe nye måde at bruge bådene på”.

Fællesnordisk kulturarv

Den klinkbyggede båd er omdrejningspunktet for en levende maritim kulturarv, som fortsat skal binde de nordiske lande sammen, og den fællesnordiske ansøgning til UNESCO om at anerkende håndværkene og aktiviteterne omkring de nordiske, klinkbyggede både, som en umistelige del af verdens levende kulturarv er første skridt på vejen mod et styrket miljø omkring ’Nordiske klinkbådstraditioner’.

Fakta om den klinkbyggede båd og klinkbygningstraditionerne.

  • Den klinkbyggede båd er en speciel nordisk bådtype. Bådtypen har varieret i form og størrelse. Den er blevet tilpasset lokale forhold som det farvand, den er blevet brugt i, om den har været til fragt, fiskeri, passagerfart eller langfart, hvor mange den har været bygget til, samt hvilke materialer, der har været til rådighed.
  • Klinkbygning beskriver konstruktionen af bådens skrog - eller skallen, om man vil. Ved klinkbygning overlapper de vandrette planker hinanden.
  • Der foregår fortsat nybygning af klinkbyggede fartøjer i Danmark, men i meget begrænset omfang. Ganske få bådeværfter bygger klinkbyggede fartøjer til erhverv. Enkelte museer og private bådebyggerier bygger klinkbyggede joller til privat brug eller som formidling af de maritime håndværk.
  • Hver sommer er der talrige stævner og kapsejladser, hvor træskibene og sejlerne møder hinanden i nordiske havne. Netværket Nordisk Kystkultur knytter også stærke bånd imellem de nordiske landes maritime organisationer.
  • Nordiske klinkbådstraditioner omfatter foruden bygningen også brugen og vedligeholdelse af bådene samt sikring af tilgængelighed til traditionelle materialer.

Fakta om UNESCO-ansøgningen:

  • Indskrivning af den nordiske klinkbygningstradition på UNESCOs liste vil sikre synlighed og bevidsthed om vigtigheden af at bevare klinkbådstraditionerne.
  • Dette nordiske nomineringsprojekt er et led i opfølgningen af UNESCOs 2003 konvention om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, som alle nordiske lande har underskrevet.
  • Projektet med at få indskrevet nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs er støttet økonomisk af Nordisk ministerråd og Norsk kulturråd.

Hvem står bag ansøgningen i Danmark:

Træskibs Sammenslutningen i Danmark er landsforeningen for ældre brugsfartøjer, med en fartøjsliste på omkring 500 gamle erhvervsfartøjer. Halvdelen af fartøjerne er klinkbyggede.
Kontakt: Træskibs Sammenslutningen forretningsfører Merete Ettrup
Telefon: 2842 5626

Han Herred Havbåde repræsenterer den åbne strands klassiske kystkultur, hvor fartøjer manøvreres ud og ind mellem revlerne og landes op på strandbredden, hvor alle de landbaserede aktiviteter foregår og landingspladsernes anlæg er i funktion.
Kontakt: Han Herred Havbåde: Kirsten Monrad Hansen 
Telefon: 2070 0870

Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder. Museet varetager den immaterielle kulturarv, der er repræsenteret i de traditionelle maritime håndværk.  
Kontakt: Chef for Maritime håndværk og rekonstruktion på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Søren Nielsen: 
Telefon: 2636 7518


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen