Nordisk Konference for Marinarkæologi IV: 3. supplerende Call for Papers

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet arbejder i disse dage i Københavns Nordhavn, hvor de foretager undersøgelser forud for etableringen af Nordhavnstunnelen. Her har de genfundet den historisk kloakledning i Svanemøllebugten.

(In English below)

Ledige pladser i programmet udbydes nu

Flere af de oprindeligt tilmeldte bidragsydere har under den lange udsættelse af konferencen måttet melde forfald, og vi indkalder nu yderligere bidrag til atter at fylde det spændende todages program ud.

Alle bidrag, som honorerer konferencens overordnede sigte - drøftelse af faglige problemstillinger indenfor både forskning og forvaltning i nordisk marinarkæologi - kan komme i betragtning.

Du kan læse det fulde Call for Papers her.

Husk at konferencens fortsatte overlevelse afhænger af deltagernes bidrag!

Konferencebidragene vil blive publiceret i en fagfællebedømt udgivelse.

Når det endelige program er lagt, vil der blive udsendt information om tilmelding, ønsker til specialkost og lignende.

Lørdagen efter konferencen bliver der mulighed for at tilmelde sig en spændende aktivitet; enten til lands eller til vands. Pris og yderligere information vil fremgå af tilmeldingsformularen.

Ønsker du at bidrage, bedes du indsende navn(e), mailadresse, titel samt et abstract på max. 400 ord til mht@vikingeskibsmuseet.dk.

Deadline for bidrag er 1. september 2021.

Konferencesprogene er de skandinaviske sprog samt engelsk.

Bemærk, at hverken indsendelse eller accept af et bidrag automatisk medfører tilmelding til deltagelse i konferencen. Mere information herom vil blive udsendt senere.

 

Nordic Conference for Maritime Archaeology IV: 3rd supplementary Call for Papers

Free slots are now offered up

As more of the originally scheduled contributions have had to be withdrawn we now invite additional contributions to top up the exciting two-day programme.

 All contributions addressing the overall aim of the conference - discussion of professional issues in underwater cultural heritage management and research in Nordic maritime archaeology – will be considered.

Read the full Call for Papers here.

Remember, that the continued survival of the conference depends on your contributions!

The conference proceedings will be published in a peer-reviewed journal.

Once the programme has been finalized, information on registration, special diet, etc. will be issued.

Saturday, following the conference, it will be possible to join a thrilling activity, either ashore or at sea. Price and further information will be specified on the registration form.

If you wish to contribute, please send name(s), email address, title and an abstract of max. 400 words by e-mail to mht@vikingeskibsmuseet.dk.

Submission deadline is September 1 2021.

The conference languages are Scandinavian languages and English.

Please note that neither submission nor accept of a paper automatically implies registration for the conference. More information hereon will follow.