Medlemsnyt nr. 1/2019

Kære medlemmer.

Bestyrelsen for ”Vikingeskibsmuseets Venner” ønsker alle vore trofaste medlemmer et GODT NYTÅR med stor TAK for interesse og støtte til foreningen og Vikingeskibsmuseet i 2018.

Rekonstruktionen af verdens længste vikingeskib

Bestyrelsen har på foreningens vegne den 24. nov. 2018 ved gavebrev til formanden for museumsbestyrelsen Joy Mogensen og museets direktør Tinna Damgård- Sørensen af de opsparede kontingentmidler doneret Vikingeskibsmuseet 100.000 kr.  

Beløbet er ydet som tilskud til museets fortsatte arbejde med forprojektet til rekonstruktionen af verdens længste vikingeskib – Roskilde

6. Foreningen har hermed indtil nu i alt doneret 350.000 kr. til arbejdet med den ambitiøse rekonstruktion.  Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgård-Sørensen har i mail til bestyrelsen kvitteret for donationen med følgende ord: ” Tusinde, tusinde tak. Det er utroligt flot, at foreningen kan bidrage med så anselige donationer til museets arbejde, og på den måde støtte udviklingen af et projekt, der bliver helt fantastisk!”  

Det kæmpe vikingeskib er ca. 37 m langt – 6 m længere end Havhingsten, og det krævede en besætning på 100 mand mod Havhingstens 60 mand. Skibet blev fundet på Roskilde havn i februar 1997 i forbindelse med anlæggelsen af Museumsøen. Vraget lå på tværs, hvor kanalen langs restaurant ”Snekken” nu er. Skibet er bygget i Oslofjord-området omkring 1025, og det endte sine dage i Roskilde havn på et ukendt tidspunkt efter 1039 efter at have været ombygget et sted i Østersø-området.   

Vikingeskibsmuseets projekt igangsættes således næsten 1000 år efter vikingernes bygning af det oprindelige skib. Rekonstruktionen af vikingeskibet bliver en langvarig og krævende proces, der skal forberedes godt. Vikingeskibsmuseet planlægger som et af de første skridt at påbegynde udarbejdelsen af en træmodel i størrelse 1:10 til sommer på skibsværftet. Modellen vil blive ca. 4 m lang.   

”Roskilde 6- projektet” er oplagt at støtte for vor forening. Ikke alene er rekonstruktionen et vigtigt forskningsmæssigt projekt men også et spændende fagligt udviklings- og formidlingsprojekt for museet og museets gæster. Vi er i bestyrelsen også sikre på, at vore medlemmer deler bestyrelsens begejstring for løbende at kunne støtte og følge projektet krydret med den rare viden om, at omkring en tredjedel af de indkomne kontingentmidler går til formålet. Vi arbejder på denne måde så at sige alle løbende med på det spændende skibsprojekt.

Vikingeskibsmuseet lige nu

2018 har været et godt år for Vikingeskibsmuseet.   

Vikingeskibsmuseet kan i den ordinære museumsdrift  glæde sig over et stigende besøgstal. Museet havde således næsten 170.000 gæster i 2018. Det er det 4. højeste årlige besøgstal nogensinde.  

Der er nu også i årets løb skabt den fornødne klarhed for det videre arbejde med realiseringen af museets fremtidsvision. Kulturministeren ophævede således 30. aug. bygningsfredningen af Vikingeskibshallen, og med tilsagn på 25 mio. kr. fra Roskilde Byråd og i alt 160 mio. kr. fra staten via finansloven er der skabt det bedst mulige udgangspunkt for det videre arbejde. Museet arbejder nu målrettet med opdateringen af museets fremtidsvision. Der arbejdes også dels i forhold til fonde med henblik på sikringen af den yderligere nødvendige økonomi til realiseringen af fremtidsprojektet og dels med planlægning og tilrettelæggelse af undersøgelser m v, der skal danne grundlag for udskrivelsen af en international arkitektkonkurrence om det nye moderne museum.  

Samtidig holdes skarpt og vedvarende fokus på sikkerheden for de uerstattelige Skuldelevskibe i Vikingeskibshallen. Museet planlægger også en særlig sikring i vinterhalvåret af Vikingeskibshallens nordside ud mod fjorden. Der kan nemlig i stormflodssituationer være risiko for, at kraftige bølger kan kaste løsrevne både og andre større drivende genstande ind mod glasfacaden. Museet har netop opdateret den omfattende beredskabsplan, der sikrer hurtig og effektiv indgriben, hvis udstillingshallen og skibene trues af stormflod o lign. Planen var allerede i brug ved stormfloden ”Alfrida” lige efter nytår og den senere mindre stormflod, og der heldigvis ikke skete væsentlige skader på museet. Beredskabsplanen evalueres og tilpasses løbende.   

Forslag om kontingentforhøjelse 1. april 2020

På generalforsamlingen 25. april vil bestyrelsen stille forslag om en forhøjelse af foreningskontingentet. Strengt taget har foreningen ikke af isolerede foreningsøkonomiske grunde behov for en kontingentstigning nu. Der er imidlertid som bekendt en god forståelse mellem venneforeningen og Vikingeskibsmuseet om, at der ikke må opstå et sådant ”konkurrenceforhold”, at der for engangsbesøgende vil være en fordel ved at indmelde sig i foreningen i stedet for at betale entre til museet. Derfor er medlemskontingentet  traditionelt fastsat ca. 8 % højere end entreprisen for et ægtepar i sommerperioden. Vikingeskibsmuseet har nu forhøjet entreprisen, således at et ”sommerægtepar” i alt skal betale 290 kr. Derfor skal medlemskontingentet ifølge forståelsen forhøjes.   

Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen 25. april foreslå, at kontingentet forhøjes med 25 kr. til 310 kr. med virkning fra 1. april 2020. Kontingentet for medlemmer af museets forskellige bådelaug foreslås ikke forhøjet, da der her ikke er et ”konkurrenceforhold”, da medlemsskab af bådelaugene i sig selv giver gratis adgang til museet.  Foreningens økonomi skaber mulighed for, at de ekstra indtægter for foreningen ved kontingentforhøjelsen ubeskåret kan bidrage til foreningens årlige donationer til projekter på museet. Foreningsmedlemmerne kan derfor glædes over, at de ekstra 25 kr. om året. finder helt konkret anvendelse på museet.   

Sikringen af medlemmernes persondata

I forlængelse af oplysningerne om foreningens persondatapolitik i MedlemsNyt 6/2018 af 4. juni 2018 kan det oplyses, at der nu er fulgt op med indgåelse af en særlig aftale om persondatasikringen mellem venneforeningen og Vikingeskibsmuseet. Aftalen er et tillæg til den løbende administrationsaftale mellem parterne, hvorefter Vikingeskibsmuseet i det daglige efter regning administrerer foreningens økonomi og medlemsforhold.   

Tillægsaftalen sikrer, at foreningens oplysninger om medlemmerne kun må benyttes til venneforeningens formål, og at alle persondata opbevares sikkert. Det er ligeledes sikret, at  alle oplysninger om medlemmets navn, adresse, telefonnummer og mailadresse slettes, når medlemskab af foreningen ophører.    

Foreningens nye præsentationsfolder

Som det fremgår af det vedlagte foreligger der nu en ny og opdateret udgave af foreningens præsentationsfolder. Folderen opdateres halvårligt og indeholder foredragsprogrammet for næste halvår. Ideer og råd til yderligere forbedringer af folderen modtages meget gerne.  

Bestyrelsen håber, at medlemmerne også vil benytte folderen til at præsentere foreningen for venner og bekendte og måske også herved sikre foreningen nye medlemmer. Jo flere vi er, og jo flere, der kender foreningen, jo mere effektivt og slagkraftigt kan vi løbende støtte Vikingeskibsmuseet.    

Foreningens hjemmeside

Bestyrelsen arbejder også løbende på at gøre foreningens hjemmeside på www.vikingeskibsmuseet.dk/venneforening så brugervenlig som mulig. Også med henblik på dette modtager bestyrelsen meget gerne ideer og forslag. Hjemmesiden vil f eks fremtidigt på baggrund af et medlemsforslag også indeholde portrætfotos af bestyrelsesmedlemmerne.    

Forårets foredrag

Forårsprogrammet vedlægges og opmærksomheden henledes på årets første foredrag den 28. feb., kl. 19.30, hvor professor MSO, arkæolog, Århus Universitet, Moesgård Søren Sindbæk vil fortælle om de nyeste fund og forskningsresultater om Ribe-området under titlen ”Nordens emporium – Vikingernes Ribe” 

Generalforsamling torsdag den 25. april, kl. 19.30

Dagsorden med bilag til generalforsamlingen sendes i overensstemmelse med foreningsvedtægterne til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne til afstemning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne fremsendes skriftligt eller ved e-mail til formanden senest 1. marts     

”Vikingeskibsmuseet - i dag og i fremtiden”

Under denne titel vil museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen i direkte forlængelse af generalforsamlingen den 25. april orientere om museets aktuelle arbejde og om arbejdet med realiseringen af museets ambitiøse fremtidsvision.      

Kontingentbetalingen

Kontingentet for næste sæson (1.4.2019-31.3.2020) opkræves via betalingsservice, og du har derfor mulighed for at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice, hvis du endnu ikke har gjort det. Tilmelder du dig senest 15. februar 2019, sparer foreningen penge og porto til udsendelse af opkrævning og du slipper selv for betalingen med girokortet.  

Kontingentet udgør for perioden fra 1. april i år 285 kr. for almindeligt medlemskab og 125 kr. for medlemmer af bådelaugene.   

Kontingentopkrævningen sker 8. marts 2019. Hvis du allerede har betalt for den nye sæson, vil du selvfølgelig ikke blive opkrævet i år.  

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at trykke på følgende link: <link https: www.betalingsservice.dk bs external-link-new-window internal link in current>Tilmelding til betalingsservice. Du skal bruge dit nem-id for at tilmelde dig, og udfylde med dit CPR.nr, Reg.nr, kontonummer samt dit kundenummer, som er dit medlemsnummer, der fremgår af medlemskortet. Alternativt kan du tilmelde dig gennem din netbank eller pengeinstitut. Her skal du bruge følgende oplysninger: PBS nr.: 8348588, Debitorgr., nr: 1, og dit kundenummer, som er dit medlemsnummer i foreningen, som fremgår af dit medlemskort.   

Bestyrelsen ser frem til fortsat hyggeligt og udbytterigt samvær under foreningsarrangementerne og til et kreativt og dynamisk samarbejde om vor løbende støtte til Vikingeskibsmuseet. Medlemsstøtten er det altafgørende fundament.   

På bestyrelsens vegne                   

Ole Christiansen
Formand                                                                 

Aase Hansen
Foredragskoordinator