MedlemsNyt 3/2022 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Lavvande foran Vikingeskibsmuseet den 14. marts 2022, foto: Ole Christiansen
Lavvande foran Vikingeskibsmuseet den 14. marts 2022, foto: Ole Christiansen

Så er det forår, med søsætning af 'Havhingsten' og generalforsamling i foreningen.

Kære medlemmer

Foreningens velbesøgte foredragsaften den 10. marts markerede, at vi nu heldigvis har lagt de fleste covid-udfordringer bag os og har fået taget godt hul på det nye foreningsår.  
Vi hørte et spændende og livligt foredrag af domprovst og eventyrer Thomas Frank om hans sejladser ad de russiske floder i en oprindelig båd hugget ud af en enkelt træstamme. En 'film-optagelse' af foredraget vil blive lagt på foreningens hjemmeside.  

Måske ses vi allerede til den årlige velbesøgte og forårsbebudende 'Roskilde-begivenhed', når bådelauget efter planen søsætter 'Havhingsten' lørdag den 9. april, ca. kl. 13.00.

Generalforsamlingen torsdag den 28. april, kl. 19.30 i Vikingeskibshallen

Som meddelt i MedlemsNyt 1/2022 af 4. januar afholdes foreningens ordinære generalforsamling den 28. april med følgende i vedtægterne fastlagte

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen
   
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde.
   
 3. Forelæggelse og godkendelse af det udsendte revisorgodkendte regnskab for 2021.
  Det af bestyrelsen og foreningsrevisor godkendte regnskab for 2021 er vedlagt. » Download PDF via dette link...
   
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår, at fastholde kontingentet på 310 kr. for almindelige medlemmer og 125 kr. for bådelaugsmedlemmer.
   
 5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag.
  Der er ikke forslag til behandling under dette dagsordenspunkt.
   
 6. Valg til bestyrelsen.
  - På valg er Thomas Maarup og Thomas Larsen-Schmidt, som begge er villige til at modtage genvalg for næste ordinære 2 års-periode.

  - Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg til bestyrelsen for den kommende 2 års-periode:
    - Lykke Førslev Løvgreen (historiker)
    - Christian Hall (historiker)

  - Bestyrelsesmedlemmerne Aase Hansen, Ole Christiansen og Henning Christiansen modtager ikke genvalg.

   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  Foreningens revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

  Revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Veitland er begge villige til at modtage genvalg.

   
 8. Eventuelt


Sidste nyt om Vikingeskibsmuseet

I umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen vil Vikingeskibsmuseets Direktør Tinna Damgård-Sørensen, som det er blevet en god tradition, orientere om status for museet og om fremtidsplanerne for det verdensberømte museum.

Foredrag torsdag den 9. juni, kl. 19.30 i Vikingeskibshallen.

I det sidste foredrag inden sommerferien vil Laurine Albris, post doc, mag. art., Ph.d., Nationalmuseet fortælle om sit forskningsprojekt om religiøse aktiviteter og steder på Bornholm i det første århundrede efter Kristi fødsel.

Det handler om relationer mellem kultiske spor og det typografiske og sociale landskab. Er der dynamikker bag religiøse forandringer over tid? Hvad er Bornholms position i det pan-skandinaviske religiøse netværk? Den før-kristne religiøse praksis og forbindelse til landskabet er en del af det samlede billede af udviklingen i tiden fra romersk jernalder og frem til og med Vikingetiden.

Til efteråret igangsættes byggeriet af en model af verdens længste vikingeskib

Som bekendt har vi i foreningen indtil nu doneret 450.000 kr. af kontingentmidlerne til Vikingeskibsmuseets forarbejder til rekonstruktionen i fuld størrelse af verdens længste vikingeskib – 'Roskilde 6'. Rekonstruktionen kan blive en værdig storesøster til 'Havhingsten', som jo ikke er helt ung længere.

Når byggeriet af selve rekonstruktionen af det vældige skib til sin tid sættes i gang, må det påregnes, at byggeperioden vil tage 4-6 år med en omkostning på 30-40 mio. kr. Rekonstruktionen bliver også en fornem manifestation af den faglige nordiske bådbyggertradition, der siden vikingetiden har skabt prægtige klinkbyggede skibe, og som vi kender så godt fra museets bådsamling.

Vikingeskibsmuseet har i øvrigt, netop med baggrund i museets store viden og faglige kompetence til bygning af klinkbyggede skibe, været med i en fællesnordisk ansøgning, som førte til, at de nordiske klinkbådstraditioner i december blev optaget på den fornemme UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

Til efteråret påbegynder museet byggeriet af en model af 'Roskilde 6' i størrelsesforholdet 1:10. Museet har indtil nu rekonstrueret formen på skibet, men ved endnu ikke, hvordan detaljerne i konstruktionen skal se ud med alle løsdele som sejl, rig og blokke mv. Modelarbejdet er uundværligt som grundlag for rekonstruktionen af vikingeskibet i fuld størrelse, som jo er et af museets helt store og unikke fremtidsprojekter. Et projekt i verdensklasse. Hele projektet fra de allerførste forberedelsestrin, der jo allerede er taget, til det færdige skib til sin tid står helt færdigt er således i realiteten også et udfordrende og detaljeret forskningsprojekt. Museets bådebyggere må også løbende i processen, for overhovedet at komme videre i arbejdet, gøre sig overvejelser og træffe beslutninger om, hvordan skibets oprindelige konstruktion må have været. De eksisterende vragdele er på ingen måde et 'samlesæt', der er lige til at gå til.

Modellen vil blive bygget i værftshallen, hvor der sigtes på at indrette et specielt modelværksted, så museets gæster løbende kan følge det spændende byggeri på nært hold. Vi kan således som medlemmer løbende følge med og samtidig glæde os over den spændende anvendelse af vore kontingentmidler, som foreningen har bidraget med til projektet. Det påregnes, at modelarbejdet vil tage et års tid. Modellen kan ikke bruges som en rigtig båd, når den er færdig. Det bliver en fin skrøbelig skibsmodel, som bliver 3,7 m lang og 35 cm bred.

Under forarbejderne til Museumsøen i 1996-97 fandt man 9 skibsvrag og dele af flere skibe fra Vikingetid og Middelalder. Det største var 'Roskilde 6', som rent faktisk er verdens længste vikingeskib. Vragdele af det skib blev fundet liggende på tværs på det sted, hvor kanalen i dag løber langs ”Snekken”. Det kæmpe skib blev bygget i Vestvold-området i Norge omkring år 1025. Skibet er 37,4 m langt - 6 m længere end Havhingsten” og krævede en besætning på ca. 100 mand mod 'Havhingstens' ca. 60 mand.

» Få mere at vide om Roskilde skibene her...


Venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen