Sikkerhed ombord

Du kan trygt træde ombord på Vikingeskibsmuseets fartøjer. Vi har gjort alt, hvad der er nødvendigt for, at sejladserne foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så oplevelsen og glæden ved at sejle bliver optimal for dig som passager.

Nedenfor kan du læse de væsentligste regler for alle sejladser med passagerer i både fra Vikingeskibsmuseets bådsamling.

Alle sejladser med passagerer gennemføres med en af Vikingeskibsmuseets sejladsleder godkendte bådførere, som har ansvaret for at den enkelte sejlads gennemføres i overensstemmelse med nedenstående reglement, søfartsreglerne og godt sømandskab.

Bådføreren skal have enten et særligt sønæringsbevis til den pågældende båd eller et sønæringsbevis udstedt på 'Duelighedsbevis for handelsskibe' og være godkendt af Vikingeskibsmuseets sejladsleder ud fra en samlet vurdering af bådførerens erfaring med og kendskab til den pågældende bådtype. Desuden skal bådføreren være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende.

Bådføreren kan af hensyn til sikkerheden, på baggrund af en konkret vurdering af båd, besætning, passagerer og vejrforhold altid aflyse eller afkorte en sejlads. Kunden vil i så fald ikke skulle betale for turen eller få den afkortede tur til reduceret pris.

Ved sejlads med både til mere end otte passagerer, skal der være en eller flere gaster til at hjælpe bådføreren med at sejle båden. Gaster bør have viden og kunnen om den aktuelle bådtype.

Under sejlads kan en gast overtage kommandoen, men sejladsen foregår stadigt under bådførerens ansvar.

Roture kan gennemføres med kun et besætningsmedlem. 

I forbindelse med kurser, lejrskoler eller lignende, kan antallet af gaster reduceres til minimums antal. Bådføreren skal sikre sig at antallet af ombordværende er tilstrækkelig stort til at gennemføre sejladsen forsvarligt.

Trolle, Krákan og Blakmand
Besætningsstørrelse: 1 (bådfører)
Maks. ombordværende, inkl. besætning: Normalt 9 (godkendt til 10)

Trolle med råsejl
Besætningsstørrelse: 2 (bådfører og gast)
Maks. ombordværende, inkl. besætning: 10

Sulen og Storkjoven
Besætningsstørrelse: 2 (bådfører og gast)
Maks. ombordværende, inkl. besætning: 23 (covid-19 retningslinier: 18)

Der sejles i både godkendt af Søfartsstyrelsen til passagersejlads og med gyldig farttilladelse.

Bådene er udstyret med flåder med plads til samtlige ombordværende, samt pumpe, øsekar, spand og anker med tilhørende kæde og ankertov.

Bådføreren tilser inden sejladsen, at ovenstående udstyr er i orden og at båden er rigget korrekt op.

Mindre mangler klares på stedet af de på arbejde værende bådførere og gaster. Større skader og mangler løses af museets bådværft.

Under sejlads forefindes følgende om bord på båden: søkort, kompas, tågehorn, lygte, førstehjælpskasse, VHF samt nødsignalpose indeholdende faldskærmsblus, håndblus og røgsignaler.

På alle sejladser medbringes en mobiltelefon for kontakt til land.

Alle sejladser starter med en introduktion til sejlads og instruktion i brug af redningsvest. Alle (også bådfører og gaster) er iført redningsvest under hele sejladsen.

Deltagerne inddrages i videst muligt omfang i roning og håndtering af sejl.

Alle sejladser indføres i logbog og efter sejladsens afslutning afmeldes den ligeledes i logbogen.

Alle sejladser påbegyndes ved Naustet på Tunet. Her gives en kort introduktion til sejladsen. Passagerer er velkomne til at efterlade bagage, men museet påtager sig ikke ansvar for efterladt bagage.

Al betaling for turistsejladser foregår i billetsalget. For gruppeture og skoleture fremsender administrationen en faktura til kontaktpersonen for den bookede tur. Der kan ikke foregå betaling ved båden.  

Bådførere og gaster må ikke være berusede eller indtage alkohol i forbindelse med sejladser og arbejdet i øvrigt.

Passagere må ikke være berusede under sejladsen og må kun indtage en enkelt genstand i forbindelse med en pause eller landgang. Hvis passagere er berusede ved sejladsens start kan bådføreren aflyse turen.

I forbindelse med sejlads er der via mobiltelefon, kontakt til sejladskoordinatoren i land.

Alle bådførere har en gensidig forpligtigelse til at holde øje med at alle sejladser forløber og afsluttes sikkert. Hvis en båd er alene på vandet afmeldes sejladsen, når båden er i havn, direkte til sejladskoordinatoren.

Museets motorbåd Tine fungerer som standby-båd og som sikkerhed for at bådene kan komme hjem til tiden, i tilfælde af stærk modvind eller lignende. Motorbåden er ikke godkendt til passagersejlads, men vil altid være til rådighed, når der er sejladser på Fjorden.

Under eventuelt slæbning er ansvaret for passagerenes sikkerhed altid den slæbte båds bådføreres ansvar.

Til skoleelever og børn under 40 kg bruges redningsveste med fast opdriftsmiddel. Til øvrige grupper og på turistsejladser benyttes selvoppustelige veste. Der instrueres altid i brug af redningsveste:

  • Veste med fast opdrift: skal passe i størrelsen (vægt), bæltet skal være passende strammet og skridtremmen være spændt.
  • Oppustelige veste: bæltet skal være passende strammet og skridtremmen være spændt. Der gøres opmærksom på muligheden for manuel udløsning, og for at regulere trykket ved demonstration på åben vest. Det indskærpes at det er tale om sikkerhedsudstyr og at vestene kun må udløses i nødsituationer. Skridtremmen er ekstraudstyr og kan undlades.

Alle veste efterses jævnligt. Alle veste, der har været i brug åbnes og kontrolleres for intakt udløsermekanisme og CO2-patron.

Bådføreren har ansvar for båd, besætning og passagerer og især i nødsituationer skal der på baggrund af en vurdering af den konkrete situation handles og eventuelt tilkaldes assistance. Ved assistance i nødsituationer forstås nødopkald til 112, VHF kanal 16 (SOK/Lyngby Radio) eller ved brug af nødsignaler.

Generelt gælder følgende forholdsregler:

  • Ved mand over bord: Efter skøn tilkaldes assistance. Der sejles eller roes hen til den overbordfaldne. Øvrige bliver ombord , dog kan en voksen -  IKKE bådføreren - springe i vandet hvis der er tale om et barn.
  • Ved kæntring: Alle bliver ved båden. Bådføreren sikrer sig at alle er tilstede, hvorefter flåder evt. udløses og der tilkaldes hjælp
  • Ved havari: Alle bliver ved båden/flåden. Bådføreren sikrer sig at deltagerne er til stede og der tilkaldes hjælp.

Så hurtigt det er praktisk muligt informeres sejladskoordinatoren og om nødvendigt orienteres museets ledelse.