Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet finder det sidste af de forliste krigsskibe fra ’Slaget i Femern Bælt’ i 1644

Skibet, man ikke troede skulle genfindes, fra slaget som Christian 4. helst ville glemme.

En kølig oktoberdag i 1644 led den danske flåde et sviende nederlag i Femern Bælt syd for Lolland. Fjenden var en overlegen svensk-nederlandsk flåde.
Da kanonrøgen lagde sig efter slaget, havde øverstbefalende over den danske flåde, Pors Mund, ikke bare mistet sit eget liv, men også 15 ud af de 17 danske skibe.

Sammen med krudtrøgen lagde der sig – i Danmark – også et glemslens slør over begivenhederne i Femern Bælt den 13. oktober 1644. Ydmygelsen var total. Den svensk-nederlandske flåde havde sænket to danske skibe og erobret hele 10, mens det kun lykkedes danskerne at sænke et enkelt nederlandsk fartøj. Kun to danske orlogsskibe nåede tilbage til København, og tre mindre fartøjer, der lå strandet på Lollands kyst efter slaget, blev bjærget af lokale.

Lindormen og Swarte Arent – to af søslagets tre forlis genfundet i 2012

I forbindelse med arkæologiske havbundsundersøgelser forud for etableringen af Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland, fandt og undersøgte marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i 2012 to velbevarede skibsvrag. Undersøgelser af skibene har vist, at der er tale om det danske orlogsskib Lindormen og det nederlandske, armerede handelsfartøj Swarte Arent, der begge sank under søslaget i oktober 1644. Skibene var sensationelt velbevarede på deres positioner på 24 meters vanddybde midt i Bæltet, og talrige, sjældne genstande blev bjerget fra disse to skibsvrag, herunder naturligvis kanoner og kugler, men også overraskende fund, som en skibskiste og kabyssens kogekar.
Undersøgelserne i 2012 resulterede ikke i fundet af det sidste, forliste krigsskib, og arkæologerne måtte affinde sig med, at skibet nok var tabt for altid.

Det sidste skibsvrag fra slaget i Femern måske fundet

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer vendte i forsommeren 2020 tilbage til Femern Bælt, denne gang for at undersøge et lavvandet område vest for Rødbyhavn, hvor der i forbindelse med tunnelbyggeriet skal etableres nye landområder ud for Lollands sydkyst. Undersøgelserne blev foretaget med såkaldt 'side scan sonar' kortlægning af havbunden, hvor arkæologerne systematisk oversejler havbunden og dermed får et billede af, hvad der gemmer sig under havets overflade. Særligt tre områder tæt ved kysten ud for Lalandia fangede arkæologernes interesse, og dykkere blev sendt i vandet for at undersøge fundstederne nærmere.

(Artiklen fortsætter under videoen)

Film: Marinarkæologer undersøger det nyfundne skibsvrag

Stumper af itusprængte bronzekanoner glimtede som guld

Det første syn, der mødte marinarkæologerne, var en 31x7 meter oval bunke af sten, tæt bevokset med tang og alger. Ved nærmere eftersyn dukkede kraftigt skibstømmer frem under bunken af det, der ikke kan være andet, end ballaststenen fra et fartøj af en betragtelig størrelse. Mellem sten og alger skimtedes skibets tætlagte spanter og tomme-tykke klædningsplanker.
Trods den massive størrelse på skibsvraget, var det et helt andet syn, der gjorde størst indtryk på dykkerne. På det lave vand fik forsommersolen, der strålede ned gennem vandoverfladen, snesevis af itusprængte og smeltede stumper af bronzekanoner til at skinne og glimte som guld mellem de forkullede vragdele. Og netop fundet af resterne af bronzekanonerne er et stærkt bevis: Det må være et orlogsskib, som marinarkæologerne nu har fundet – formodentlig det sidste af de tre forliste skibe fra ’Slaget i Femern Bælt’ 13. oktober 1644.

På bare 5 uger skal arkæologerne aftvinge skibsvraget sine hemmeligheder

Skibsvraget ligger på ganske lav vanddybde – bare 3,5 meter – og ganske tæt på Lollands sydkyst.
Netop i disse dage arbejder marinarkæologerne på at opmåle og indsamle data og genstande fra skibsvraget, inden det tildækkes med sand, og for evigt indlejres i den nye strandpark, der skal etableres på stedet.

Det kaldes in situ bevaring, når skibet ikke skal bjerges, men bevares på sit fundsted for eftertiden.
Derfor er dykkernes dokumentationsarbejde så vigtigt, for det er alene deres undervandsopmålinger, film, fotos - og de løse genstande, der ikke vil kunne tåle opbevaring på stedet - der vil være tilgængelige for forskerne, når historien om 1600-tallets orlogsskibe skal beriges med informationer fra dette skibsfund.

Sprængte kanoner og klumper af smeltet bronze

Der er ingen tvivl om, at det fundne fartøj har gennemgået en voldsom og ødelæggende brand. Flere steder i vraget ses fragmenter af bronzekanoner - enkelte ret velbevarede – formodentlig sprængte og områder med smeltede klumper af bronze. Findestederne for de smeltede bronzeklumper afspejler kanonernes oprindelige placering i skibet og netop placeringen og antallet af bronzekanoner er en vigtig ledetråd, når skibsvraget skal identificeres. Arkæologerne har også fundet rester af skibets ammunition: Kanonkugler i indtil videre 4 forskellige kalibre.

En regnepenning fra Nürnberg – en ’mønt’ til at regne med romertal

Marinarkæologerne har også fundet flere usædvanlige mindre genstande. Mest bemærkelsesværdigt er fundet af en såkaldt regnepenning. Den møntlignende messingskive har en størrelse, som en nutidig femmer og kan ved første øjekast ligne en mønt. Regnepenninge – en slags jetoner - blev brugt sammen med et regnebræt, og gjorde det muligt at regne med romertal på en hurtig og let måde. Jetonen er fremstillet i den sydtyske by Nürnberg og er smukt præget med et motiv af Louis XIII af Frankrig. Netop denne type regnepenning blev fremstillet i perioden 1610 – 1643.

Skibets tømmer indeholder svar på vigtige spørgsmål

Et af de første spørgsmål, man stiller en arkæolog, er ”Hvor gammelt er det?” og måske også ”Hvor kommer det fra?”.  Arkæolog Aoife Daly fra dendro.dk har gennemført en foreløbig datering af skibets tømmer. Dateringsmetoden baserer sig på en undersøgelse af skibstømmerets årringsmønster og har vist, at tømmeret til skibets køl er fældet efter 1572 og med al sandsynlighed i Norge.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Er det orlogsskibet Delmenhorst?

Øjenvidneberetningerne fra ’Slaget i Femern Bælt’ i oktober 1644 beretter samstemmende om tre sunkne skibe: Lindormen, et dansk orlogsfartøj og det nederlandske, armerede fartøj Swarte Arent, der begge blev undersøgt i 2012, samt det danske orlogsskib, Delmenhorst, som der hidtil ikke er gjort rede for.

Placeringen af det forkullede skibsvrag og de sprængte bronze kanoner passer forbavsende godt på beretningerne fra slaget. 

Delmenhorst blev ifølge beretningerne sat på grund af besætningen ud for Lollands kyst for at søge i dækning inden for skudradius fra et landbatteri ved indsejlingen til Rødby Fjord. Da de svenske skibe dermed ikke kunne komme inden for skudvidde, uden selv at blive ramt af kuglerne fra skanserne, valgte de en anden taktik, der skulle forhindre, at skibet forblev på danske hænder. Et mindre fartøj – Lilla Delfin – blev anvendt, som en såkaldt brander. Lilla Delfin blev antændt og sendt afsted mod fjenden, som en stor, flydende brandbombe. Da Delmenhorst jo lå fast på grunden, var skibets skæbne nu afgjort; det brød i brand, krudtet ombord antændtes og skibet udbrændte.

En sort dag i flådens historie

Det genfundne skib er ikke alene et vidne om den sorteste dag i flådens historie. Skibet indeholder store mængder af viden om en periode i skibsbyggeriet, hvor skibstegninger var i deres spæde vorden og modelbyggeriet endnu ikke var en del af konstruktionsarbejdet. Skibet er bygget i en overgangsperiode, hvor man så at sige går fra skibsbygning til skibskonstruktion, og hvor vores viden om skibene i højere grad er afhængig af arkæologiske skibsfund.

Magthaverne skriver historien

Samtidig er skibet med til at minde os om, at det er magthaverne, der skriver historien. Historiske begivenheder kan fremhæves eller glemmes, afhængigt af hvilken side af historien man står på. Eftermælet defineres i højere grad af måden begivenhederne huskes på, end af de faktiske begivenheder.

'Fake news' før og nu

Derfor er kortlægningen af skibet Delmenhorst vigtigt for os danskere, fordi vi via dette fund får mulighed for, at sætte spot på betydningen af den måde historien fortælles på, alt efter hvem der fortæller den.
I lyset af debatten om ’fake news’, og smædekampagner imod videnskabelige facts, er Delmenhorst en hilsen fra fortiden, der minder os om, at sandheden måske har flere facetter og afhænger af betragterens perspektiv.