Igangværende forskningsprojekter

Vikingeskibsmuseets forskningsprojekter tager udgangspunkt i museets samling. Forskningen udnytter det forskningsmæssige potentiale af Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske feltarbejde og eksperimentalarkæologiske praksis. Museet deltager såvel nationalt som internationalt i udforskningen af fortidens maritime kulturhistorie. Ofte udføres projekterne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. 

I planperiode 2015-2019 er det særligt betydningsfuldt, at forskningsprojekterne bidrager til Vikingeskibsmuseets vision og helhedsplan for et nyt Vikingeskibsmuseum med fokus på mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder

Nedenfor er udvalgte igangværende forskningsprojekter beskrevet.

Prior to a large scale development project, the Viking Ship Museum conducted archaeological investigations in the Harbour of Køge, Denmark from 2014 to 2017. The extent of the development project gave a unique opportunity to investigate a large area containing a well preserved fossil landscape, which had been used intensively during the early Mesolithic. Under the thick sand and silt layers, a former course of a stream as well as a possible outlet were preserved. Along the shorelines, archaeological finds spanning a timeframe from the early Boreal to the mid-Atlantic period were found. This is a period of large climate and environmental change and with extensive coastline displacements.  The archaeological finds consist of large amounts of worked flint, the majority of which can be typologically dated to the Maglemose culture. Furthermore the remains of a self-caching fish-structure built from hazel and dated to the transition between the Maglemose and the Kongemoseculture was found. The well preserved and well documented landscape made it possible to reconstruct the prehistoric environment over time and model the local shoreline displacement – this gives a unique environmental context to the archaeological finds of the area.

Eksternt samarbejde: Cathrine Jessen, Nationamuseet  

Publiceringskanal: International fagfællebedømt artikel  

Projektansvarlig: Museumsinspektør Klara Fiedler 

Danmark er en søfartsnation skabt af landets naturgivne form med masser af kyst. Den præmis gjaldt også i oldtiden – tænk bare på vikingeskibene. Men ser vi længere tilbage i tiden, så bliver skibsfundene paradoksalt nok meget sjældne. Det bliver særlig tydeligt i bronzealderen, hvor billeder af skibe på bronzer og sten tælles i tusinder, mens spor af virkelighedens fartøjer er næsten ukendte på vores breddegrader.

Varpelevbåden, der blev fundet på Stevns i 1973, er det eneste danske bådfund, som med sikkerhed kan siges at være fra bronzealderen. Det er en kæmpemæssig stammebåd på mindst 13 m længde, udhugget i ét stykke af et endnu større egetræ. Størrelsen og en række andre særtræk knytter Varpelevbåden til en række samtidige stammebåde fra kontinentet og de britiske øer, og de har indgået i et vidt forgrenet maritimt netværk.

Dette projekt agter at undersøge Varpelevbåden, der som arkæologisk fund har haft et omskifteligt liv, men som i dag indgår i Vikingeskibsmuseets samling. Vi vil skabe en digital rekonstruktion af båden, som viser dens sødygtighed, hvor meget den har kunnet laste, og hvor den har kunnet sejle. Vi vil også gennem en detaljeret analyse af fundet, dets omgivelser og kulturhistoriske sammenhæng undersøge, hvilken betydning båden havde i datidens danske samfund.

Resultatet skal indgå i en videnskabelig publikation på engelsk, som også vil rumme en række ekspertbidrag, der sætter bronzealderbåden og dens maritime netværk ind i en større, europæisk sammenhæng.

Ekstern samarbejde: Seniorforsker Ole Kastholm, ROMU.

Publiceringskanal: Vikingeskibsmuseets videnskabelige skriftserie Ships and Boats of the North.

Projektansvarlig: Forskningskoordinator Morten Ravn          

Fondsstøtte: Kulturministeriets Forskningspulje og KrogagerFonden

Projekt under udvikling:  

I Storstrømmen, i området mellem Vordingborg og Orehoved, er der i løbet af de seneste år undersøgt en række submarine lokaliteter med dateringer fra samtlige perioder af Ældre stenalder. Ælder stenalder i Danmark udgør en periode med meget store miljømæssige forandringer. Med ændringer i klima, flora, fauna og havniveau forvandles landskabet omkring Storstrømmen i løbet af denne periode fra en Senglacialt tundradal til et højproduktivt Atlantisk fjordlandskab omkranset tæt urskov. Det er formålet at undersøge og rekonstruerer landskabets udvikling/tilblivelseshistorie. Landskabet kan således fungere som kontekst for de arkæologiske lokaliteter, og udviklingen af landskab, miljø og klima, som baggrund og forståelsesramme for den kulturhistoriske udvikling som sker i løbet af perioden (dvs. gøre lokaliteterne til steder i landskabet og ikke bare til samlinger af oldsager).                            

Eksternt samarbejde: Mikkel Sørensen (Københavns Universitet), Kristoffer Buch Pedersen (Museum Sydøstdanmark) og Nationalmuseet (Miljøarkæologi og Materialeforskning). Yderligere samarbejder planlægges pt.    

Planlagt publiceringskanal: Konference & fagfællebedømt engelsksproget konferenceberetning i Vikingeskibsmuseets videnskabelige skriftserie Maritime Culture of the North.  

Projektansvarlige: Museumsinspektør Morten Johansen, museumsinspektør Klara Fiedler og forskningskoordinator Morten Ravn   

I ArkæoDrone-projektet ønsker vi, at udvikle og demonstrere en droneplatform til avancerede geofysiske opmålinger specifikt til arkæologisk kortlægning i Danmark, inklusiv i svært tilgængelige områder såsom moser, søer og lavtvandede kyster. Målet med ArkæoDrone er, at systematisk og non-destruktiv arkæologisk kortlægning vha geofysiske metoder i fremtiden foretages hurtigere, billigere og mere fyldestgørende end ved eksisterende traditionelle metoder. Vi ønsker at opbygge en teknologi og viden på tværs af DTU og de danske museer således, at geofysisk kortlægning fra droner bliver standard ved arkæologiske forundersøgelser med henblik på at sikre og få et kvalificeret og sammenligneligt overblik over den arkæologiske kulturarv. Med projektet forventer vi, at DTU og den danske museumsforskning kommer helt med i front i Norden og i Europa inden for anvendelsen af avancerede og effektive droneteknologiske platforme til løsning af f.eks kulturhistoriske samfundsbehov.

Eksternt samarbejde: DTU Space, Skanderborg Museum og Nationalmuseet  

Projektdeltagende fra Vikingeskibsmuseet: Museumsinspektør Morten Johansen