Igangværende forskningsprojekter

Vikingeskibsmuseets forskningsprojekter tager udgangspunkt i museets samling. Forskningen udnytter det forskningsmæssige potentiale af Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske feltarbejde og eksperimentalarkæologiske praksis. Museet deltager såvel nationalt som internationalt i udforskningen af fortidens maritime kulturhistorie. Ofte udføres projekterne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. 

I planperiode 2015-2019 er det særligt betydningsfuldt, at forskningsprojekterne bidrager til Vikingeskibsmuseets vision og helhedsplan for et nyt Vikingeskibsmuseum med fokus på mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder

Nedenfor er udvalgte igangværende forskningsprojekter beskrevet.

Prior to a large scale development project, the Viking Ship Museum conducted archaeological investigations in the Harbour of Køge, Denmark from 2014 to 2017. The extent of the development project gave a unique opportunity to investigate a large area containing a well preserved fossil landscape, which had been used intensively during the early Mesolithic. Under the thick sand and silt layers, a former course of a stream as well as a possible outlet were preserved. Along the shorelines, archaeological finds spanning a timeframe from the early Boreal to the mid-Atlantic period were found. This is a period of large climate and environmental change and with extensive coastline displacements.  The archaeological finds consist of large amounts of worked flint, the majority of which can be typologically dated to the Maglemose culture. Furthermore the remains of a self-caching fish-structure built from hazel and dated to the transition between the Maglemose and the Kongemoseculture was found. The well preserved and well documented landscape made it possible to reconstruct the prehistoric environment over time and model the local shoreline displacement – this gives a unique environmental context to the archaeological finds of the area.

Eksternt samarbejde: Cathrine Jessen, Nationamuseet  

Publiceringskanal: International fagfællebedømt artikel  

Projektansvarlig: Museumsinspektør Klara Fiedler 

Projekt under udvikling: 

No prehistoric era in Scandinavia is able to present such a vast number of ship motifs as the Bronze Age. They are found on bronzes and rock surfaces as well as in the shape of stone ship settings; they seem almost uncountable. The great importance of the ship symbol in Bronze Age art is evident, and this motif seems to be highly interwoven with the religious thinking of Man in this era. This is quite understandable as the Bronze Age in particular is characterized by the evolution of maritime networks, based on the growing need for metals and other long distance trading goods.This main role played by the ship in the pictorial world of the humankind is quite a paradoxical contrast to the absence of the vessel’s physical remains. From Scandinavia only a few archaeological finds of Bronze Age vessels are known. Mostly these are monoxylous logboats. Bronze Age logboats are also known from Western Europe, though in a more considerable number. From Britain a number of plank-built boats are known.

The Varpelev logboat from c. 1000 BC and found in Eastern Denmark is the most prominent among these rare Scandinavian finds. Its size alone tells about a careful selection of raw materials and a high level of craftsmanship along with a great potential for transporting goods and people. Since its excavation in 1973 the Varpelev boat existed rather anonymously in the local museum’s storage in decades. But after a detailed re-conservation of the boat-find it was entrusted to the collection of The Viking Ship Museum in Roskilde in 2016. This research project will be the scientific framework for the future display of the boat in the Viking Ship Museum and the scientific results will be disseminated in the Viking Ship Museums international acknowledge research book series Ships and Boats of the North.

Ekstern samarbejde: Overinspektør Ole Kastholm, ROMU.

Planlagt publiceringskanal: Vikingeskibsmuseets videnskabelige skriftserie Ships and Boats of the North.

Projektansvarlige: Afdelingschef Anne C. Sørensen og forskningskoordinator Morten Ravn          
 

Skibsfund fra det 13. århundrede, der er så godt bevaret som vraget fra Kalverev Syd, er sjældne og er derfor af stor betydning for vores viden om udviklingen af det nordiske skib efter vikingetiden. l løbet af det 12. og 13. århundrede sker der gradvist en forandring inden for skibsbygningen, hvor vikingetidens lette og elegante fartøjsdesign blev fravalgt til fordel for et ønske om at øge mængden af last om bord. Det medførte forandringer i byggeteknikker og mulighed for at anvende råmaterialer, der ikke tidligere kunne anvendes til skibsbygning. Udgravningen af skibsvraget fra Kalverev Syd og den kommende detaljerede opmåling og analyse af skibsdelene vil være et væsentligt bidrag til belysning af en periode i den nordiske skibsbygningshistorie, der var kendetegnet ved markante teknologiske og samfundsmæssige forandringer. 

Publiceringskanal: To engelsksprogede fagfællebedømte, videnskabelige artikler      

Projektansvarlig: Museumsinspektør Mikkel Thomsen  
 

I denne bog redegør Morten Gøthche for færøbådens historie, og belyser bådens bygning, brug og betydning for det færøske samfund.           

Planlagt publiceringskanal: Fagfællebedømt monografi i Vikingeskibsmuseets skriftserie Ships and Boats of the North.    

Projektansvarlig: Museumsinspektør Morten Ravn 

Med udgangspunkt i de seneste års forundersøgelser med gravemaskine i Roskilde Fjord, Storstrømmen og Køge Havn, formidles en evalueringen af metoden, dens potentiale og dens ulemper, såvel rent praktisk som statistisk og analytisk.       

Publiceringskanal: Fagfællebedømt artikel, publiceret internationalt samt gennem foredrag og oplæg ved konferencer.  

Projektansvarlige: <link internal-link internal link in current>Museumsinspektør Frederik Hyttel, museumsinspektør Morten Johansen og museumsinspektør Mikkel Thomsen 

Projekt under udvikling:  

I Storstrømmen, i området mellem Vordingborg og Orehoved, er der i løbet af de seneste år undersøgt en række submarine lokaliteter med dateringer fra samtlige perioder af Ældre stenalder. Ælder stenalder i Danmark udgør en periode med meget store miljømæssige forandringer. Med ændringer i klima, flora, fauna og havniveau forvandles landskabet omkring Storstrømmen i løbet af denne periode fra en Senglacialt tundradal til et højproduktivt Atlantisk fjordlandskab omkranset tæt urskov. Det er formålet at undersøge og rekonstruerer landskabets udvikling/tilblivelseshistorie. Landskabet kan således fungere som kontekst for de arkæologiske lokaliteter, og udviklingen af landskab, miljø og klima, som baggrund og forståelsesramme for den kulturhistoriske udvikling som sker i løbet af perioden (dvs. gøre lokaliteterne til steder i landskabet og ikke bare til samlinger af oldsager).                            

Eksternt samarbejde: Mikkel Sørensen (Københavns Universitet), Kristoffer Buch Pedersen (Museum Sydøstdanmark) og Nationalmuseet (Miljøarkæologi og Materialeforskning). Yderligere samarbejder planlægges pt.    

Planlagt publiceringskanal: Konference & fagfællebedømt engelsksproget konferenceberetning i Vikingeskibsmuseets videnskabelige skriftserie Maritime Culture of the North.  

Projektansvarlige: Museumsinspektør Morten Johansen, museumsinspektør Klara Fiedler og forskningskoordinator Morten Ravn   

I ArkæoDrone-projektet ønsker vi, at udvikle og demonstrere en droneplatform til avancerede geofysiske opmålinger specifikt til arkæologisk kortlægning i Danmark, inklusiv i svært tilgængelige områder såsom moser, søer og lavtvandede kyster. Målet med ArkæoDrone er, at systematisk og non-destruktiv arkæologisk kortlægning vha geofysiske metoder i fremtiden foretages hurtigere, billigere og mere fyldestgørende end ved eksisterende traditionelle metoder. Vi ønsker at opbygge en teknologi og viden på tværs af DTU og de danske museer således, at geofysisk kortlægning fra droner bliver standard ved arkæologiske forundersøgelser med henblik på at sikre og få et kvalificeret og sammenligneligt overblik over den arkæologiske kulturarv. Med projektet forventer vi, at DTU og den danske museumsforskning kommer helt med i front i Norden og i Europa inden for anvendelsen af avancerede og effektive droneteknologiske platforme til løsning af f.eks kulturhistoriske samfundsbehov.

Eksternt samarbejde: DTU Space, Skanderborg Museum og Nationalmuseet  

Projektdeltagende fra Vikingeskibsmuseet: Museumsinspektør Morten Johansen

Det er samspillet mellem samfund, menneske, skib og hav, der er det centrale i denne bog. Vi rejser mange tusinde år tilbage i tiden til et Danmark, der så helt anderledes ud end i dag. Fortællingen starter lige der hvor den sidste istid sluttede, og herfra begiver vi os gennem Danmarks oldtidsperioder, fra stenalderen og frem til vikingetidens afslutning.

Publiceringskanal: Populærvidenskabelig monografi.  

Eksternt samarbejde: Forlaget Turbine  

Projektdeltagende fra Vikingeskibsmuseet: Museumsinspektør Morten Ravn