Marinarkæologiske rapporter

Her er det muligt at se rapporter fra Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser og udgravninger.

Download rapporten ved at klikke på overskriften.

Du skal bruge programmet Adobe Reader for at læse rapporten.

 

Kalundborg Vesthavn

J.nr. 2506

Publiceret marts 2008

I 2007 gennemførte Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en ny havn i Kalundborg Fjord. Det berørte havbundsområde udgjorde ca. 1 million kvadratmeter. Der blev ikke lokaliseret intakte kulturlag, men i et kystnært område, hvor der forekom træstammer og gytje, fandtes der enkelte skarpkantede og upatinerede stykker flint, trækul og ildskørnet flint m.v., der dog var sekundært aflejret. Desuden blev der langs kysten, såvel på land, som på lavt vand, opsamlet kraftigt vandrullet og stærkt patineret flint. Forundersøgelsen gav ikke anledning til, at Kulturarvsstyrelsen stillede krav om yderligere undersøgelser.

Datering: Ældre stenalder, 9000 til 3900 f. Kr. 

 

Knudedyb

J.nr. 2503

Publiceret februar 2008 

I 2006 blev der i Knudedyb opfisket vragdele fra et middelalderligt skib. De opfiskede vragdele er dokumenteret i 3-D, og vraget hvorfra de stammer er eftersøgt ved hjælp af side scan sonar og dykkerbesigtigelse. Under dykkereftersøgningen fandtes endnu en planke, der kan stamme fra middelalderskibet, samt et kraftigt kølsvin fra et andet, yngre fartøj. Et sammenhængende vrag beliggende in situ blev ikke fundet, men befinder sig sandsynligvis stadig i området dækket af den kraftige sandvandring.

Datering: Middelalder (1264 e. Kr.) samt Nyere Tid. 

 

Gilleleje

J.nr. 2531

Publiceret januar 2008 

En løsfundet kanon, en 3-punds finbanker fundet af en undervandsjæger, er hjemtaget af hensyn til genstandens sikkerhed. Stykket er givetvis kommet til findestedet med materiale opgrabbet i den nærliggende Gilleleje Havn. Umiddelbart under stykket fandtes et fragment af en skibsplanke af bøg med spor af kobberforhudning.

Datering: Efterreformatorisk-/Nyere Tid, 1593 til 1811 e. Kr. 

 

Strandmøllen 2

J.nr. 2528

Publiceret december 2007

Et kraftigt bygget træskibsvrag fundet af sportsdykkerklubben Kon-Tiki er undersøgt med henblik på at fastslå fundets udstrækning, art og alder. De synlige vragdele dækker et område på ca. 15x30m og udgøres af to flade, tæt spantede vragflager samt en række løsrevne dele. Vragflagerne må stamme fra fartøjets sider, og dets bund må således befinde sig et sted i nærheden. Der er udtaget prøver til dendrokronologisk datering.

Datering: Efterreformatorisk-/Nyere Tid, 1593 til 1811 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 9

J.nr. 1534

Publiceret januar 2007

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 9 frilagde resterne af et ca. 11 meter langt fragtskib fra 1171. Fartøjet, der blev fundet ved udgravningen af Roskilde 4, var forholdsvist dårligt bevaret, og beskadiget både ved anlægsarbejderne omkring bolværkerne og ved udgravningen af Roskilde 4. Fartøjet har haft masten placeret i et spor i mastespantet, og var således ikke forsynet med kølsvin. Herudover blev der fundet barkstykker i tjæren på fartøjet, hvilket tyder på at det har været benyttet til transport af brænde. Fundet er dokumenteret i 1:1, men materialet er ikke forsøgt analyseret endnu. Skibet blev fundet i kote –0,6m DNN, og er øjensynligt forlist eller ophugget på lavt vand lige nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.

Datering: Middelalder, 1171 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 8

J.nr. 1493

Publiceret januar 2007

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 8 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 3m vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet, der kun i meget begrænset omfang er undersøgt, kan bestemmes som formodentlig en lille skude på op til 12 meter, ud fra dimensioner på jernnagler, planker og tømmer. Vraget er dendrokronologisk dateret.

Datering: Middelalder, efter 1248 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 7

J.nr. 1483

Publiceret januar 2007 I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 7 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 2 meter vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet kan bestemmes som formodentlig en lille skude på op til 11 meter, ud fra dimensioner på jernnagler, planker og tømmer. Forliset er dendrokronologisk dateret til efter 1270, hvor en reparation er blevet foretaget på fartøjet, og byggetidspunktet ligger en kort årrække før dette tidspunkt. Byggestedet er fastlagt til indenfor det middelalderlige Danmark. Ud over det sammenhængende vrag omfatter fundet også en række dele, hovedsageligt spantetømmer, af et andet fartøj, der muligvis lader sig datere til efter 1229, med proveniens i Nordtyskland. Endvidere er fundet en del af en stævn, som ikke hører til det sammenhængende vrag, men som pt. heller ikke lader sig kæde sammen med det andet fund.

Datering: Middelalder, 1270 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 6

J.nr. 1482

Publiceret januar 2007

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 6 frilagde resterne af et ca. 36 meter langt langskib fra midten af 1000-tallet. De enkelte skibsdele er i skrivende stund kun delvist blevet dokumenteret, og fundet kan derfor ikke beskrives nærmere endnu. Det står dog klart, at skibet har flere træk der påkalder sig interesse, herunder en kompliceret udformning af skarene mellem køl og loter, og et omhyggeligt udformet system til fastholdelse af kølsvinet med smukt udformede, horisontale T-formede kølsvinsknæ. Skibet er øjensynligt ophugget på lavt vand nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.

Datering: Sen vikingetid eller tidlig middelalder, ca. 1050 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 5

J.nr. 1481

Publiceret januar 2007

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 5 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 1,8 meter vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet, der kun i begrænset omfang er bevaret, har oprindeligt været højest 14 meter langt, formodentlig lidt kortere. Det er let og elegant bygget, og det kan ikke udelukkes at det har været både roet og sejlet. Det er ikke bygget til tunge laster, men kan have været brugt som fiske eller rejsebåd. Skibet var meget repareret på forlistidspunktet, og det har formodentligt haft en betragtelig levealder. Fundet er dateret til ca. 1131-36, og den udstrakte anvendelse af fyrretræ i kombination med enkelte egeplanker peger på en proveniens på Den skandinaviske Halvø, formodentlig i Kattegat-Skagerrak området. Sammen med fartøjet, med uden forbindelse med dette i øvrigt, blev blandt andet fundet en del af en lille modelbåd af fragtskibsfacon.

Datering: Middelalder, ca. 1131 til 1136 e. Kr. 

 

Karrebæksminde

J.nr. 531

Publiceret december 2006

Med Susåens øgede sedimentation blev Karrebæksminde udhavn for Næstved senest engang i Renæssancen. Der blev opført moleanlæg til beskyttelse af indsejlingen. Disse moleanlæg findes delvist eksponerede på havbunden og er truede af naturlig nedbrydning. Derfor har Kulturarvsstyrelsen, af de såkaldte §28-midler, bevilliget et beløb til at opmåle, beskrive og datere anlæggene.

Datering: Efterreformatorisk-/Nyere Tid, 1593 til 1811 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 4

J.nr. 1480

Publiceret december 2006

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 4 frilagde de temmelig velbevarede rester af et ca. 20,5 meter langt fragtskib fra begyndelsen af 1100-tallet. De enkelte skibsdele er i skrivende stund endnu ikke blevet dokumenteret, og fundet kan derfor ikke beskrives nærmere endnu. Det står dog klart, at skibet har flere træk der påkalder sig interesse, herunder en kompliceret udformning og fastgørelse af kølsvinet, et stedvist temmelig intakt spantesystem med biter og bjælker, og en usædvanlig fladbundet skrogform. Skibet er øjensynligt forlist på overgangen mellem lavt og dybt vand lige nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.

Datering: Middelalder, ca. 1100 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 3

J.nr. 1479

Publiceret december 2006

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn vrag 3 frilagde et ca. 20 meter langt klinkbygget fartøj, bygget af eg og med anvendelse af fyr til trænagler. Skibet, der dendrokronologisk er dateret til omkring 1060-65, stammer formodentlig fra Jylland/Slesvig-Holsten. Skibet, der kun viser få spor af reparationer, er blevet trukket ind på lavt vand på ruller, og der hugget op, således at kun dele af bordlægningen – primært i styrbords side – samt køl, kølloter og ganske få spantfragmenter er bevaret. Fartøjet er usædvanligt ved at have en for dets samtid usædvanlig kort spantafstand på kun 77 cm. Endvidere er det usædvanligt at skibets jernnagler, i lighed med Roskilde 2’s, har pigge på undersiden af hovederne.

Datering: Middelalder, ca. 1060 til 1065 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 2

J.nr. 1469

Publiceret november 2006

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn vrag 2 frilagde et ca. 16,5 meter langt og 4,5 meter bredt klinkbygget fragtfartøj med en dybgang på ca. 1,1 meter og et skarpt bygget undervandsskrog. Fartøjet, hvoraf der er bevaret ca. 30%, er bygget af eg og fyr omkring 1185, sandsynligvis i Vestsverige. Det har enkelte reparationer, men virker ikke slidt, og har formodentlig kun været få år gammelt, da det forliste i bunden af Roskilde Fjord. Fartøjet er usædvanligt ved at bundstokkene er trænaglet til kølen, og ved at der er hugget udtag i kølen til de enkelte klinkplader for naglerne, der forbinder køl og kølbord.Under samme udgravning blev også ”Anlæg 2”, ”Anlæg 3” og ”Anlæg 4” udgravet. Disse består af mindre fund af skibsdele, der ikke har noget at gøre med Roskilde Havn vrag 2.

Datering: Middelalder, ca. 1185 e. Kr. 

 

Roskilde Havn, Vrag 1

J.nr. 1441

Publiceret oktober 2006

I forbindelse med uddybningsarbejder ved etableringen af en museumshavn ved Roskilde blev der d. 5. september 1996 opgrabbet en forstævn og tilhørende bordhalse fra et højmiddelalderligt fartøj. Efterfølgende dykkerundersøgelser afgrænsede vraget (fundkompleks 1), med henblik på udgravning i sommeren 1997. Ved uddybningsarbejder mellem vraget og land blev der kort tid efter gjort yderligere fund af skibsdele af tilsvarende karakter få meter fra fundkompleks 1. Disses udstrækning blev fastslået ved sonderinger og udgravet i efteråret 1996 (fundkompleks 2). Udgravningen af fundkompleks 1 blev gennemført i august-september 1997. De foreløbige analyser viser, at fundkompleks 1 repræsenterer et henved 10 meter langt, klinkbygget, åbent fartøj fra 1300-1400-tallet, hvoraf bunden, forstævnen og dele af styrbord side er bevaret. Dette fund kaldes herefter ”Roskilde 1a”. Fundkompleks 2 repræsenterer dele af bagbords skibsside af et lidt mindre fartøj, måske 9 meter langt, dateret dendrokronologisk til ca. 1336. Dette fund betegnes herefter ”Roskilde 1b”.

Datering: Middelalder, 1300 til 1400 e. Kr. 

 

Hjarnø bådehavn, Horsens fjord

J.nr. 2439

Publiceret oktober 2006

I forbindelse med etablering af en ny bådehavn sydøst for Hjarnø færgeleje foretog Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev herved fundet enkelte afslag og enkelte stykker ildskørnet flint. Genstandene er udvasket og omlejret og ligger i dybere aflejringer end uddybningsdybden. Der skønnes ikke at være behov for yderligere marinarkæologiske tiltag.

Datering: Stenalder. 

 

Amager Strandpark, område 4

J.nr. 2322

Publiceret marts 2006

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. I område 4 anlagdes 16 prøvegrøfter og der kunne erkendes et gytjeområde på ca. 230 x 28 meter med blandt andet velbevarede hasselstagefragmenter, træstammer og rødder. Ved prøvegravningen fandtes 53 stk. forarbejdet flint, bl.a. en rhombisk skævpil af Villingebæktype. Umiddelbart øst eller sydøst for område 4 har der ligget en stenalderboplads, der udfra den rhombiske pilespids kan dateres til Kongemosekulturen.

Datering: Stenalder, kongemosekultur, 6800 til 5400 f. Kr. 

 

Strandhuse, Kolding Fjord

J.nr. 2472

Publiceret februar 2006

I forbindelse med etablering af en ny spildevandsledning ved Strandhuse på nordsiden af Kolding Fjord blev der ved den marinarkæologiske forundersøgelse påvist gytje ned til minimum 1,15 m. Intet sted blev der opnået kontakt med steril undergrund. I et prøvehul fandtes ét stykke keramik in situ i gytjen 80-90 cm under havbundsniveau. Keramikken er fint magret, sort og hårdt brændt og uden ornamentik eller rand. Godset, brændingen og farven peger på en datering til 1400-tallet.

Datering: Middelalder, 1400 e. Kr. 

 

Nakskov Sejlrende & Barneholm

J.nr. 2467 & 2468

Publiceret februar 2006 

I forbindelse med Nakskov Havn og Nakskov Kommunes planer om uddybning og forlængelse af Nakskov Sejlrende gennemførte Vikingeskibsmuseet for Nakskov Havn i perioden 7.-21. september 2005 en marinarkæologisk forundersøgelse. Den eksisterende sejlrende er 40 m bred (bundbredde) og ca. 6,5 m dyb. En stor del af den følger den naturlige strømrende, men strækningen mellem Enehøje og Kuddeholm/Barneholm er kunstigt gravet. I området udfor Barneholm findes der en smal gytjebræmme med et rigt indhold af bl.a. flint og knogler. Området vurderes at være et regulært udsmidsområde fra en nærliggende stenalderboplads fra 4.800-4.200 f. Kr. Gytjen vil sandsynligvis blive borteroderet i løbet af en kort årrække. Dels på grund af skibstrafikken, der netop på denne meget smalle og lavvandede strækning forårsager kraftigt sug på sejlrendens skarpt markerede kanter, dels på grund af krabber, der graver i gytjen og gør denne yderligere sårbar for erosion. Det vurderes, at udsmidsområdet er på 20-30 kvadratmeter og Vikingeskibsmuseet anbefaler, at området undersøges nærmere, inden det forsvinder. I de øvrige områder blev der ikke fundet oldsager, rester af stenalderbopladser, kulturlag eller anlæg, der kan være truet af uddybning og sejlads med større skibe. 

Datering: Stenalder, ertebøllekultur, 4800 til 4200 f.Kr. 

 

Nakskov Havn

J.nr. 2457 

Publiceret december 2005 

I forbindelse med uddybning i Nakskov Havn i området langs den middelalderlige bydel, blev der foretaget en prøvegravning langs Sydkajen (Kaj VIII) og Toldbodkajen (Kaj XI) med Nakskov Havns mobilkran. Langs de prøvegravede kajer forekom der ikke kulturlag, der kan relateres til Middelalder eller Renæssance, og hér er der ikke behov for yderligere undersøgelser. Tidligere uddybninger udfor de undersøgte kajer har været så kraftig, at der sandsynligvis heller ikke midt i havnebassinet forekommer intakte kulturlag fra Middelalder og Renæssance.

 

Holbæk Fjord

J.nr. 2455

Publiceret november 2005

I forbindelse med etablering af ny spildevandsledning på tværs af Holbæk Fjord fra Markeslev Renseanlæg til Holbæk Centralrenseanlæg gennemførte Vikingeskibsmuseet i Roskilde en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev ved undersøgelsen ikke fundet anlæg eller intakte kulturlag. Ved Sandhage krydser ledningstraceet et område, hvor der i umiddelbar nærhed har ligget en boplads. De forholdsvis få stykker flint samt, karakteren heraf, gav dog ikke anledning til yderligere undersøgelser.

Datering: Stenalder. 

 

Lynæs Havn, Etape 1

J.nr. 2470

Publiceret oktober 2005 

Forundersøgelse i forbindelse med udvidelse af Lynæs Havn, 2005. Ingen fund.

 

Vordingborg Nordhavn

J.nr. 0076

Publiceret juli 2005 

I forbindelse med uddybning af Vordingborg Nordhavn har Vikingeskibsmuseet i 2005 foretaget mindre udgravninger og overvågning af uddybningsarbejdet. Fund af enkelte genstande fra middelalder og nyere tid. I Vordingborg Nordhavn kendes i forvejen både vrag og sejlspærring fra tidlig middelalder.

Datering: Tidlig middelalder, 1100 til 1200 e. Kr. 

 

Amager Strandpark, område 6

J.nr. 2322

Publiceret marts 2005 

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. Prøvegravning af område 6. I 7 prøvegrøfter over et areal på 120 x 90 m konstateredes et gytjelag ca. 50 m. bredt med stort indhold af velbevaret træ og plantedele. Der blev opsamlet 80 stk. forarbejdet flint, heraf 7 redskaber samt 41 flækker og 2 mikroflækker, som fandtes spredt, sandsynligvis omlejret.

Datering: Stenalder. Kongemose- eller Maglemosekultur, 8000 til 6000 f. Kr.

 

Amager Strandpark, vrag

J.nr. 2423

Publiceret januar 2005 

I forbindelse med anlæggelsen af Amager Strandpark stødte man i 2004 på et lille vrag, som for størstedelen blev ødelagt og opgrabbet. Vraget fandtes med bunden opad orienteret N-S med stævnen mod syd. Det anslås til at have været ca. 10 m. langt vrag med træ- og jernnagler. Den bevarede del in situ af vraget bestod af dele af agterstævn, bordplanker og bundstokke, alt i eg. Datering baseret på dendrokronologiske prøver til mellem 1558 og 1600 e. Kr., sandsynligvis bygget i det østlige Danmark eller Skåne. 

 

Amager Strandpark, område 7

J.nr. 2322

Publiceret september 2004

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Denne forundersøgelse fulgtes i 2004 op med uddybende undersøgelser i de nu tørlagte områder. Prøvegravning af område 7, hvor der skulle anlægges en kanal, som ville ødelægge gytjelaget. I 5 parallelle søgegrøfter á 2 m. brede, 13-16 m. lange fandtes lidt trækul, hasselnøddeskaller, forkullet træ og 2 omlejrede flækker samt ildskørnet flint. Der blev udtaget en prøve af elletræsrod til evt. datering.

Datering: Stenalder, 8000 til 4000 f. Kr.

 

Italiensvej, Amager Strandpark

J.nr. 2322 & 2323 

Publiceret juni 2004 

Forud for anlæggelsen af Amager Strandpark udførtes en række forundersøgelser. I 2003 gennemførtes en marinarkæologisk forundersøgelse mens området stadig var dækket af vand. Forundersøgelsen resulterede blandt andet i et ca. 20.000 m2 stort område med gytjeaflejringer. I den nordlige del af området fandtes omlejret bopladsflint og recente genstande. I den sydlige del kunne udskilles 2 fundkoncentrationer 10- 20 cm. under nuværende havbundsniveau, på en vanddybde på ca. 1,2 m., i bevarede kulturlag på op til 50 cm. tykkelse. Der fandtes store mængder bopladsflint fra Kongemosekultur /Villingebækfasen (ca. 6000 f. Kr.). Lagene indeholdt endvidere knogler af landdyr og havdyr, bl.a. sæler og for denne periode hidtil ukendte arter som sværdfisk, stør og tun. Der fandtes forarbejdet træ, heraf et muligt fragment af en stammebåd.

Datering: Stenalder, kongemosekultur, 6000 f. Kr. 

 

Karrebæksminde Bugt

J.nr. 2325

Publiceret juni 2004 

Forundersøgelse af råstofindvindingsområde i Karrebæksminde bugt i 2004. Ingen fund.