Nordisk Immateriel Kulturarvskonference den 21. – 22. september 2023

En to-bys konference i Roskilde og Holbæk

I et samarbejde mellem Han Herred Havbåde, Forbundet KYSTEN (Norge), Kystliv Holbæk og Vikingeskibsmuseet arrangeres en todages konference i Roskilde og Holbæk for at markere udnævnelsen af de nordiske klinkbådstraditioner til immateriel kulturarv og vise omverdenen, hvordan vi inddrager mennesker i kulturbevaringsarbejde under mottoet ”Beskyttelse gennem benyttelse.”

Konferencens formål er:

  • At fejre, at det er lykkedes at få den fælles nordiske kultur 'Nordiske Klinkbådstraditioner' optaget på UNESCOs liste til beskyttelse af verdens immaterielle Kulturarv.
  • At sætte fokus på den immaterielle kulturarv generelt, og hvad den betyder for os.
  • At oplyse, informere og inspirere til at arbejde videre med den levende kulturarv – de nordiske klinkbådstraditioner - og vise, hvordan vi holder den i live ved, at mennesker udfører den i praksis.
  • At vedtage et KlinkbådsCharter2023, der beskriver en fælles strategi for de nordiske landes arbejde med at beskytte klinkbådstraditionerne.

Den immaterielle arv

På arkæologiske fund fra oldtiden kan vi se, at disse Nordiske Klinkbådstraditioner har været nogenlunde ensartede over hele norden. De klinkbyggede både, sejlet og riggen har nærmest ikke ændret sig op til i dag.

Metoden, der blev brugt til at bygge og sejle bådene, kan i nogen grad lures på selve bådene, men handlingsbårne kundskaber, der ligger bag mistes lynhurtigt, hvis de ikke holdes i live. Den gamle måde, hvor bådene blev konstrueret ud fra tradition, erfaring og uden tegning, er i stor fare for at forsvinde. Den nye måde, hvor bådebyggerne ikke længere er bundet til lokale traditioner, men bygger de klinkbyggede både efter tegninger, kræver også erfaring og overleveret kundskab. Men metoden er knapt så truet, fordi den i sagens natur i nogen grad kan overleveres gennem tegningerne. De og håndværkene omkring fremstilling af sejl og rig og evnen til at håndtere og sejle bådene, er nu indskrevet på UNESCOs liste.

Efter mange års inspirerende nordisk samarbejde gennem møder, seminarer, sejlture og byggeprojekter mv., blev ansøgningen sendt afsted i 2020 af den nordiske styregruppe for UNESCO-arbejdet. Det var en festdag den dag, da ”De Nordiske Klinkbådstraditioner” blev optaget på UNESCOs liste.

Pga. corona og flere andre årsager er det imidlertid først nu, at vi får en mulighed for at markere denne milepæl i fællesskab med en nordisk konference. Konferencen skal være startskuddet til et koordineret fælles samarbejde om at danne grundlag for en strategi, der kan sikre beskyttelsen af kulturen omkring de nordiske klinkbyggede både.

Lidt baggrund

I december 2021 kom de nordiske lande ind på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens umistelige immaterielle kulturarv med 'De Nordiske Klinkbådstraditioner'. En fælles nordisk immateriel arv, der handler om at udføre de traditionelle maritime håndværk omkring den særegne nordiske bådkonstruktion, klinkbygning, som har rødder tilbage til vikingetiden

I 2003 blev en ny kulturarvskonvention, der omhandler den immaterielle kulturarv, udarbejdet i UNESCO. I årene efter tiltrådte de nordiske lande konventionen og forpligtede sig dermed til også at beskytte denne del af vores kulturarv.

På dansk oversættes den immaterielle kulturarv også til den levende og uhåndgribelige kulturarv. Det handler altså ikke om de klinkbyggede både, sejlet eller tovværket, men om de mennesker der producerer eller bruger disse ting. Det handler om bådebyggerne, sejlmagerne, rebslagerne og sejlerne. Og arbejdet med konventionen har understreget vigtigheden af at skabe respekt og interesse omkring de nordiske klinkbådstraditioner.

Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseets bådsamling viser udover fem nordiske vikingeskibe, den nordiske klinkbyggede båd i et historisk perspektiv, med rekonstruerede både og skibe fra vikingetiden og nyere tids traditionelle både fra hele norden. Derudover har museet et bådeværft med specialkompetence inden for rekonstruktion af arkæologiske skibsfund og rødder i de traditionelle maritime håndværk.

Museet har også et levende miljø omkring sejlads og brug af bådene gennem ungdomsskoler og frivillige bådelaug.

Bådsamlingen vil danne grundlag for sejladser på fjorden for alle konferencedeltagerne.

Kystliv Holbæk

Kystliv Holbæk er grundfæstet i klinkbådskulturen. Vi arbejder med at skabe værdi for mennesker i vores moderne samfund, med særlig fokus på fællesskab og læring.

Kystlivs udgangspunkt er den kystnære natur og lokale kystnære fiske- og brugsbådskultur – sejlads, fiskeri, bådebygning, maritime håndværk og kystfriluftsliv er de konkrete aktiviteter på Kystliv.

Skoler, ungdomsuddannelser og uddannelser bruger stedet, som en del af uddannelse eller undervisning. Unge går i maritime ungdomsklubber og alle borgere kan være med i Kystlivs bådelaug.

Stedet er en inspirationskilde for andre byer langs kyster og fjorde, der også begynder at åbne op for de gode friluftsoplevelser i maritime fællesskaber. Flere af de unge vælger at fortsætte som sømænd eller maritime håndværkere. 

Programmet for Nordisk Immateriel Kulturarvskonference - kort fortalt

Torsdag den 21. september: Immateriel kulturarv og Nordiske klinkbådstraditioner
Hvor: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Fredag den 22. september:Beskyttelse af kulturarven - Kulturbærere og fællesskaber
Hvor: Kystliv i Holbæk

Lørdag den 23. september:Postkonference - Diverse maritime aktiviteter (endelige program under udarbejdelse)
Hvor: Vikingeskibsmuseet og Kystliv Holbæk

» Se det foreløbige program her (PDF).

Konferencen holdes på de nordiske sprog, og tolk kan ikke stilles til rådighed.

Konferencens Arrangementsgruppe:

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev

NyhedsbrevAlle nyhedsbreve


Nyheder fra konferencen

Tak for en inspirerende konference

Tak til alle, der kom forbi og gjorde vores konference om Nordisk Immateriel Kulturarv til en fantastisk oplevelse!…

Nordisk konference om immateriel kulturarv afholdes i Roskilde og Holbæk

UNESCO har anerkendt nordiske bådtraditioner som umistelig kulturarv, og nu skal udnævnelsen fejres

En over 1000 år gammel - og stadig levende - kultur omkring Nordens klinkbyggede træbåde er officielt anerkendt af…

Åledrivkvasen Tumleren under bygning på Vikingeskibsmuseets bådeværft i 2009. Foto: Werner Karrasch

Nordisk Immateriel Kulturarvskonference den 21.–22. september 2023

På konferencens første dag har vi et spændende program, der rummer både kulturpolitiske oplæg og konkrete…

Nordiske klinkbådstraditioner

Konferencen i Holbæk og Roskilde til september tager form

Forbundet KYSTEN i Norge, netværket Nordisk Kystkultur, bådebyggere, museer, lokale foreninger m.v. gik i 2014…